Uppsalas linneanska växter

Det biologiska kulturarvet ingår som en viktig del i världsarvsnomineringen "The Rise of Systematic Biology". I samband med nomineringsarbetet har botanister inventerat delar av Uppsalas naturområden för att hitta de växter som Linné och hans studenter en gång studerade under sina vandringar.

Botanisterna har utgått från 1700-talsprotokoll som finns bevarade från Linnés exkursioner och letat i tre av de områden där Linné och hans studenter vandrade.

I Hågadalen har man hittat 216 av de 287 kärlväxter som finns dokumenterade från Linnés Håga- och Gottsundavandringar. I Årike Fyris finns 198 av de 275 kärlväxter som Linné demonstrerade på sina Ultuna- och Danmarksvandringar. Vid Fäbodmossen har man hittills hittat 24 av de 54 kärlväxter som Linné demonstrerade på Jumkilsvandringen. Linné demonstrerade även flera arter av djur samt några svampar, lavar och mossor men de har ännu inte inventerats grundligt.

De flesta växterna är helt vanliga arter, som exempelvis vägtistel, rölleka, åkerfräken och slån, som man antar aldrig har planterats in sedan 1700-talet utan har funnits där kontinuerligt. Andra arter har sannolikt blivit ovanligare sedan Linnés tid, på grund av minskat bete eller att markerna blivit mer näringsrika, exempelvis darrgräs, solvända, korskovall, jungfrulin och trift.

Växternas värde ligger i att man vet att Linné studerade dem på dessa platser och att han utgick från några av dem när han gav arterna sina vetenskapliga namn. Ännu idag sker ibland insamlingar av nytt herbariematerial från linneanska populationer, i vetenskapligt syfte.

Mats Thulin från Uppsala universitet samlar småfingerört i Uppsala, juni 2010.
Inventeringen startade 2009 för att få en snabb överblick över vilka arter som finns kvar. Dessa observationer finns rapporterade på Artdatabankens internetbaserade observationsdatabas www.artportalen.se. Under 2011 gjordes en grundligare inventering för att se lite noggrannare var i områdena de linneanska växterna finns, och hur vanliga de är på varje ställe. Inventeringen 2009 genomfördes av Upplands botaniska förening på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala. Inventeringen 2011 beställdes av Uppsala kommun och Länsstyrelsen i Uppsala. Hjälp har också kommit från forskare vid avdelningen för systematisk biologi vid Uppsala universitet, Centrum för biologisk mångfald och Artdatabanken.