Världsarv

Världsarven utgörs av enastående kultur- och naturmiljöer som är av stor betydelse för hela mänskligheten. Det är FN-organet Unesco som utpekar nya världsarv. Uppsala län har inga världsarv idag, men några platser i länet är tänkta att ingå i en framtida nominering.
Världsarvsprojektets symbol

Landshövdingarna i Uppsala och Kronobergs län har tillsammans initierat arbetet att göra kulturarvet efter Carl von Linné och hans samtida kollegors vetenskapliga arbete, "The Rise of Systematic Biology", till ett av Unescos världsarv.

Nomineringen ”The Rise of Systematic Biology”

I världsarvsprojektet ”The Rise of Systematic Biology” ingår ett urval av de platser som var viktiga för uppkomsten av vetenskapen systematisk biologi. Projektet syftar till att nominera detta internationella nätverk av platser till Unescos världsarvslista.

Totalt tolv platser i åtta länder har föreslagits ingå i nomineringen. Tillsammans bär dessa platser på ett kulturarv från den period under 1700-talet då vetenskapen systematisk biologi växte fram genom Carl von Linnés och hans internationella kollegors arbete.

De svenska platser som är tänkta att ingå i nomineringen är Linnéträdgården med Linnémuseet, Linnés Hammarby, några av Linnés exkursionslokaler kring Uppsala (Herbationes Upsalienses) samt Råshult i Småland.

Det föreslagna internationella världsarvet är unikt genom att inte bara byggnader och trädgårdsmiljöer står i fokus, utan också kvarvarande växter och djur av arter som en gång insamlades och studerades av 1700-talets vetenskapsmän.

 Summary Links

 Läs mer om