Strandskydd

Vid sjöar, vattendrag och hav gäller strandskydd. Syftet är att trygga allmänhetens möjligheter till friluftsliv och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv. Bestämmelser om strandskydd finns i miljöbalkens 7:e kapitel.
Strandskydd

Det generella strandskyddet omfattar både land och vatten inom 100 meter från strandlinjen. Vilka sjöar och vattendrag som omfattas av generellt strandskydd regleras i beslut från 1994 (för Heby kommun från 1999), se länkar till höger.

Strandskyddet kan i vissa områden vara utvidgat upp till 300 meter på land och/eller i vatten. För Uppsala län finns beslut från den 17 december 2014 som reglerar var strandskyddet är utvidgat. Flera av besluten överklagades till regeringen, och våren 2017 beslutade regeringen att göra mindre ändringar i Länsstyrelsens beslut angående Tierps och Östhammars kommuner. Här kan du läsa mer om utvidgat strandskydd.

Schematisk skiss över strandskyddets omfattning

Det är många arter som är beroende av övergången land/vatten. Stränderna kan också fungera som biologiskt filter där kväve tas upp av växtlighet istället för att transporteras ut i vattnet och bidra till övergödning av våra sjöar och vattendrag. Strandängar är viktiga häcknings- och rastplatser för många fåglar. Fiskar, kräldjur och groddjur är beroende av grunda strandområden som produktions- och uppväxtplatser.

Strandskyddet innebär att det är förbjudet att utföra följande åtgärder inom strandskyddat område:

  • Uppföra nya byggnader (t.ex. husvagnar kan också anses som byggnader om de står kvar på samma ställe under en längre tid).
  • Ändra byggnader eller byggnaders användning om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt (t.ex. att bygga om ett förråd till sommarstuga).
  • Utföra andra anläggningar eller anordningar som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt (t.ex. staket, flaggstänger, grillplatser, tennisbanor och golfbanor).
  • Utföra grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för byggnader, anläggningar eller anordningar som nämns ovan (t.ex. trädfällning eller schaktning).
  • Vidta åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter (t.ex. grävningsarbeten, muddringar, bryggor).

Strandskyddsbeslut