Skydd av sötvattensmiljöer

Sverige vill skydda sjöar och vattendrag med höga natur-, kultur- och fiskvärden. Därför har Länsstyrelsen prioriterat ett antal sjöar och vattendrag i vårt län som vi ska arbeta särskilt med under några år. Vi kommer vi att arbeta med en kombination av olika åtgärder för att bevara värdena.

Sveriges strategi för skydd av sötvatten

Naturvårdsverket har tillsammans med Riksantikvarieämbetet och Fiskeriverket under 2006 tagit fram en nationell strategi för skydd av särskilt värdefulla sjöar och vattendrag. Länstyrelsen har tagit fram ett förslag över länets mest värdefulla vattenmiljöer som ligger till grund för länets prioriteringar när hälften av områdena ska skyddas långsiktigt till år 2010.

Den nationella strategin är framtagen för att underlätta bevarandet av nationellt särskilt värdefulla sötvattensmiljöer. Strategin omfattar naturmiljöer, kulturmiljöer och områden för fisk och fiske.

Enligt det nationella miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag ska 50 procent av de nationellt särskilt värdefulla områdena skyddas till 2010. Långsiktigt skydd enligt delmålet definieras som juridiskt bindande bestämmelser. Enligt delmålet ska de särskilt värdefulla miljöer som behöver ett långsiktigt skydd skyddas. Alla värdefulla områden ska alltså inte skyddas.

Nationellt särskilt värdefulla vattenmiljöer i Uppsala län

Naturmiljöer: Båtfors, Hållnäskusten, Hårsbäcksdalen ,Lilla Ullfjärden, Slada, Strömarån, Strönningsvik.

Kulturmiljöer: Bennebols och Vällnora bruk, Dalälven, Forsmarksån med vattensystem, Fyrisåns och Björklingeåns dalgångar, Hågaåns dalgång, Landskapet kring Valloxen och Säbysjön, Långhundradalen, Olandsån och Kilbyån Sagåns dalgång, Skattmansöåns dalgång, Strömarån Sävaåns dalgång Tobo bruk, Tämnarån, Uppsalaslätten och Jumkilsåns dalgång, Vendelsjön, Örsundaåns dalgång, Örsundaåns övre dalgång.

Fiskmiljöer: Nedre Dalälven, Nedre delen av Dalälven inklusive genomflutna sjöar Mälaren.

Under 2007, 2008 och 2009 har länsstyrelsen inventerat biologiska vattenvärden i Båtfors, Hårsbäcksdalen, Hållnäskusten och Slada. Resultaten från undersökningarna kommer att ligga till för en översyn av skyddet av dessa områden.