Samrådsgrupp för naturvård

Här finner du information om länets samrådsgrupp i naturvårdfrågor.
samråd i naturen

Regeringen har gett alla länsstyrelser i uppdrag att inrätta regionala samrådsgrupper för naturvård. I Uppsala län bildades en sådan grupp våren 2012. 

I samrådsgruppen finns det möjlighet att diskutera olika naturvårdsfrågor, t.ex. skydd och skötsel av natur, hotade arter, landskapsstrategier, gemensamma naturvårdsmål, restaurering av våtmarker och vattendrag, miljömål mm. Syftet är att öka samverkan mellan olika aktörer och på så sätt förbättra naturvårdsarbetet i länet.  

Länsstyrelsen är sammankallande för gruppen och internt finns representanter från naturmiljöenheten, miljöskyddsenheten, kulturmiljöenheten, landsbygdsenheten och samhällsbyggnadsenheten i gruppen. Externt finns representanter från den ideella naturvården, kommuner, Upplandsstiftelsen, markägareföreningar, m fl.

Vill du vara med eller har du förslag på saker som gruppen kan ta upp? Hör av dig!

På väg mot Vansjön
I länet finns ett stort antal föreningar som arbetar med restaurering av sjöar. Här är en del av deltagarna i samrådsgruppen på väg mot Vansjön för information och diskussion om åtgärder som genomförts och planeras kring sjön.