Naturvårdsavtal

Naturvårdsavtal är frivilliga avtal som kan tecknas mellan Länsstyrelse och markägare. Avtalstiden kan variera men naturvårdsavtal kan som längst skrivas på 50 år Ambitionen ska vara att områdets naturvärden ska bevaras och utvecklas på lång sikt. Även Skogsstyrelsen kan teckna naturvårdsavtal med markägare.  

Naturvårdsavtal kan tecknas för olika miljöer, t.ex. skog, limniska och marina miljöer, odlingslandskap och våtmarker. Dessutom kan naturvårdsavtal användas för att bevara hotade arter. Det finns möjlighet att komma överens om att skötselåtgärder ska få utföras av till exempel Länsstyrelsen under avtalstiden.

Ersättningen för naturvårdsavtal i skogsmark beräknas på områdets virkesvärde minus avverkningskostnader (det så kallade rotnettot) och tiden som avtalet tecknas för (1,2 procent av rotnettot per år). Det innebär till exempel att för ett 50-årigt avtal får markägaren cirka 60 procent av rotnettot i ersättning. Dessutom tillkommer en engångsersättning på 8000 kr vid tecknandet av avtalet.