Sätra - död ved och sköna blommor

Sätra

Sätra är ett litet skogsområde mellan Marma och Västland. Det är en grandominerad naturskog där det finns vackra orkidéer att titta på.

Naturskogen i Sätra har under lång tid varit förskonad från avverkningar. Redan på kartor från 1860-talet betecknades området som barrskog. En levande gran i området är 170 år gammal och var alltså en ungdom på ca 30 år när kartan ritades.

Det finns gott om högstubbar och lågor, d v s liggande döda träd, i olika stadier av nedbrytning. Den förmultnande veden ger goda livsbetingelser för en rad mossor och lavar, t ex grön sköldmossa som föredrar riktigt mjuk och murken granved.

Sommartid hittar du de storväxta och iögonenfallande orkidéerna guckusko och skogsknipprot i skogen. De skvallrar om att den blockrika marken är kalkhaltig. I reservatet finns det också en granplantering, som till största delen avverkats. Med tiden ska området få utvecklas till varierad naturskog.

Reservatet ligger alldeles bredvid bilvägen och det är därför lätt att nå för dig som vill ta en promenad i gammal orörd skog och kanske njuta av en och annan orkidé. Tänk på att inte plocka blommor och att du inte får gräva upp plantor.