Gräsö östra skärgård - sol vind och vatten

Gräsö östra skärgård
Gräsö östra skärgård är länets i särklass största naturreservat med sina 54 785 ha. Det är ett grunt havsområde med tusentals öar, men även öppna fjärdar och utsjöbankar. Här har skärgårdsbönder under århundraden nyttjat fisket, jakten, betet och slåttern. Idag är området ett ostört havsområde där naturen fortfarande är relativt opåverkad av den moderna människan.

Gräsö östra skärgård ligger i Södra Kvarken, sundet mellan Uppland och Åland. Därigenom utgör det en ekologisk gräns mellan Bottenhavet och Egentliga Östersjön. Det är detta läge som tillsammans med de vidsträckta grundområdena och ostördheten gör området så skyddsvärt.

Undervattensmiljön har en småskalig variation av exponeringsgrad och bottenförhållanden. Grundförhållandena och vattnets renhet gör att solljuset når bottnarna och produktionen är hög. Bland tången på exponerade rev och i de skyddade vikarna finns goda lek- och uppväxtområden för många fiskarter. Hotade arter av havsfågel har goda numerär i området. Topprovdjur som havsörn och gråsäl har återhämtat sig väl efter nedgången på 1900-talet.

Även på öarna finns en stor rikedom på naturmiljöer. De inre öarna har rester av ett gammalt jordbrukslandskap med strandängar, hamlade träd och gläntig skog. Här finns goda förhållanden för sällsynta kärlväxter och blombesökande insekter. Längre ut i skärgården dominerar vindpinade hedar, hällmarker och små trädgrupper. I några av de större hällkaren finns den mycket sällsynta gölgrodan. På de yttersta skären domineras vegetationen av färgglada skorplavar.

Naturreservatet beslutades i februari 2012 och avsikten med skyddet är att bevara den ostörda miljön för framtida generationer. Föreskrifterna förhindrar såväl storskaliga exploateringar som långsamt ökande bebyggelse. Områdets karaktär med grynnor och grund gör att sjöfart med såväl motorbåt som segelbåt kräver lokalkännedom. Detta gör att området inte är lämpligt för turism i större skala.

För den som vill besöka området rekommenderas att förbereda sig genom att kontakta lokala turistföretag eller turistbyrå. Och tänk på att respektera djurlivet! – inom området finns till exempel ett flertal fågelskyddsområden med landstigningsförbud.


Hitta hit!

Get Microsoft Silverlight