Natur- och kulturminne

Närbild på väldigt gammal och grov bark.

Enstaka särpräglade naturbildningar kan skyddas som naturminne. Det kan till exempel vara märkliga träd, jättegrytor eller flyttblock. I landet som helhet fanns det år 2000 cirka 1400 naturminnen. Ett kulturminne är skydd för spår efter mänsklig aktivitet som knyter an till till exempel historiska händelser.

Naturminnen i Uppsala län

Naturminnen är en skyddsform som infördes i vårt land redan år 1909. Naturminnen kan utgöras dels av enskilda föremål dels av mycket små områden. Oftast gäller lagskyddet också området närmast runt omkring själva naturminnet. I Uppsala län finns ett drygt trettiotal naturminnesobjekt och de utgörs till största delen av träd som är stora, märkliga eller förknippade med berättelser och sägner.

Öppet öga - tillsammans mot brott i naturen