Landskapsbildsskydd

Vissa områden i länet omfattas av skydd för landskapsbilden enligt 19 § i gamla Naturvårdslagen (NVL). Även om begreppet inte finns i den nu gällande miljöbalken gäller bestämmelserna fortfarande i de berörda områdena (lag 1998:811 om införande av miljöbalken).

Länsstyrelsen meddelar tillstånd. Om bygglov krävs meddelar kommunen detta, men båda besluten är nödvändiga. Även åtgärder som inte är bygglovpliktiga kan omfattas av föreskrifter enligt landskapsbildsskyddet och förutsätter tillstånd från Länsstyrelsen.

I januari 2009 fanns 34 landskapsbildsskyddade områden i Uppsala län. Några områden är små, andra täcker stora ytor. För varje område finns ett beslut med föreskrifter. Föreskrifterna innebär att det krävs tillstånd för att utföra vissa åtgärder som kan ha negativ effekt på landskapsbilden. Åtgärderna som kräver tillstånd kan variera, men skyddet reglerar framförallt bebyggelse inom områden med landskapsbildsskydd, nybyggnad och tillbyggnader, men även takresningar och att väsentlig förändra en byggnads yttre utseende. De flesta beslut innehåller även en föreskrift om att det krävs tillstånd för schaktning, fyllning, borttagande av träd, ledningdragning m.m..

Ansökan om tillstånd från landskapsbildsskydd söks hos Länsstyrelsen. Ansökan ska innehålla en beskrivning av åtgärden, karta, fastighetsbeteckning, bygglovsritningar eller liknande och gärna foton från platsen.

Ansökan om tillstånd för åtgärder inom område med landskapsbildsskydd.