Grön infrastruktur

Remiss av plan för grön infrastruktur i Uppsala län

Alla länsstyrelser har fått i uppdrag av regeringen att ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur i länet. Arbetet ska redovisas av länsstyrelserna senast 1 oktober 2018.

Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande.

Länsstyrelsen i Uppsala län har inom uppdraget tagit fram rapporten " Grön infrastruktur i Uppsala län - Analys av nuläget och plan för insatsområden", och önskar genom en remiss få in synpunkter som kan hjälpa till att utveckla och förbättra slutversionen.

Remisstiden är 2018-04-10 till 2018-07-01.

Att svara på remissen

  • Länsstyrelsen önskar få remissvaren digitalt.
  • Svar önskas senast den 1 juli 2018 på e-post till Länsstyrelsen:  uppsala@lansstyrelsen.se 
  • Ange i e-postmeddelandet Dnr 511-5348-15 samt att det gäller Grön infrastruktur i Uppsala län
  • Se missivbrevet för mer information.

I slutet av maj 2018 kommer Länsstyrelsens nya webbplats lanseras, och denna sida du nu befinner dig på kommer då att tas bort. Remisshandlingarna kommer finnas tillgängliga på den nya webbplatsen, men i nuläget finns ingen webbadress till den nya webbsidan tillgänglig. Vill du vara säker på att du fortfarande har tillgång till handlingarna efter webbplatsbytet rekommenderar vi att spara ner handlingarna lokalt på din dator.

Remisshandlingar

Här hittar du de handlingar som ingår i remissen:

  1. Missiv Grön infrastruktur
  2. Grön infrastruktur i Uppsala län
  3. Kartbilaga till remissen (i A3-format)