Biotopskydd

Ekallé.
Små mark- och vattenområden med speciella och livsnödvändiga förutsättningar för växter och djur kan skyddas som biotopskyddsområde. Detta för att bevara den biologiska mångfalden. En del områden är generellt skyddade i hela landet och regleras i Miljöbalken - så kallade generellt biotopskydd - och en del skyddas av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.

Generellt biotopskydd

Följande biotoper omfattas av det generella biotopskyddet:

  • Alléer (minst fem träd, längs väg eller i öppet landskap)
  • Källor med omgivande våtmark i jordbruksmark (våtmarken får vara högst en hektar)
  • Odlingsrösen i jordbruksmark
  • Pilevallar
  • Småvatten och våtmarker i jordbruksmark (t.ex. kärr, gölar, öppna diken)
  • Stenmurar i jordbruksmark
  • Åkerholmar (areal högst 0,5 ha, omges av åkermark/betesmark)

Det är förbjudet att vidta åtgärder eller bedriva verksamheter som kan skada naturmiljön i dessa biotoper. Lagbegreppet "Kan skada naturmiljön" understryker att förbudet gäller redan då det finns en risk för en skada. Exempel på skadliga åtgärder är grävning, schaktning, markbearbetning, avverkning av träd i alléer, deponering av jordmassor/avfall eller gödsel samt kulvertering av öppna diken.

Särskilt biotopskydd

Skogsstyrelsen kan också besluta att andra biotoper ska omfattas av biotopskyddet. Detta gäller t.ex. brandfält, lövbrännor, ravinskogar, kalkbarrskogar m.fl. För mer information hänvisas till Skogsstyrelsens hemsida.

Länsstyrelsen kan också besluta om att även andra livsmiljöer ska skyddas. Detta gäller: rik- och kalkkärr i jordbruksmark, naturliga ängar, naturbetesmarker samt naturliga bäckfåror och ras- eller bergbranter som inte ligger i skogen. Dessa biotoper är skyddade av biotopskyddsbestämmelserna först efter det att Länsstyrelsen beslutat om avgränsningen. Sådana biotoper har i nuläget inte Länsstyrelsen beslutat om i Uppsala län.

Öppet öga - tillsammans mot brott i naturen