Biosfärområde

Dalälven. cc.flickr.com/ Anders Mohlin.

Biosfärområden är modellområden där syftet är att naturen, den biologiska mångfalden och kulturarvet kan bevaras. Samtidigt ska social och ekonomisk utveckling med lokal förankring gynnas.

Biosfärområden ingår i FN-organet Unescos program ”Man and the Biosphere” (MAB). Inom MAB-programmet har man sedan början av 1970-talet arbetat från lokal till global nivå för att uppnå ett långsiktigt hållbart brukande och bevarande av biosfärens resurser.

Biosfärområden har tre huvudfunktioner:

  • Bevara landskap, ekosystem, arter och genetisk mångfald.
  • Främja ekonomisk utveckling och en samhällsutveckling som är ekologiskt och socialt hållbar.
  • Stödja genom att underlätta demonstrationsprojekt, utbildning, praktik, forskning och miljöövervakning.

De olika funktionerna ska samverka och förstärka varandra. Inom biosfärområden finns goda möjligheter att öka kunskaperna kring hur bevarande och utveckling kan gå hand i hand.

Älvlandskapet Nedre Dalälven

I hela Sverige finns idag bara fyra biosfärområden. UNESCO:s utmärkelse innebär att området har unikt värdefulla natur- och kulturmiljöer och att där pågår ett aktivt samarbete för hållbar utveckling. Biosfärområdet Älvlandskapet Nedre Dalälven involverar flera län och kommuner samt andra aktörer i området i sin verksamhet. Området är unikt, inte minst genom sin stora artrikedom.