Ängskär, Bondskäret

Natura 2000-området Ängskär, Bondskäret utgörs av de tre flacka, barrskogsdominerade halvöarna Bondskäret, Klubben och Slåtholmen som skjuter ut i Bottenhavet från Hållnäshalvön i norra Tierps kommun. Även delar av omgivande vatten är med i området. Klubben och Bondskäret åtskiljs av det smala och grunda Ängskärssundet, och väster om Bondskäret ligger Ängskärsviken.

Camping och goda ströv- och badmöjligheter har gjort området attraktivt för friluftslivet. Området har rik kulturhistoria med bl.a. bevarade artrika slåtter- och naturbetesmarker. Också de skogliga naturvärdena är höga då stora delar av områdets skogar i stort sett har lämnats fria efter en kraftig storm på 1930-talet.

Den marina miljön som klassas som naturtyp utgörs av delar av tre laguner samt en stor grund vik. Endast i en mindre djuphåla i Ängskärssundet samt i den yttre delen av den senare överstiger djupet 2 m. Den inre delen av Ängskärssundet och framför allt Ängskärsviken är kraftigt avsnörda och kommer, inom en inte alltför avlägsen framtid, att bilda insjöar såvida inte sunden i norr hålls öppna. Bottnarna i de skyddade vikarna utgörs huvudsakligen av mjuka sediment. Rödsträfse, havsnajas och borstnate är vanliga arter på dessa bottnar. Längs de mer exponerade norra och östra kusterna är hårdbotten vanligt. Här kan man förvänta sig väl utvecklade bälten av makroalger med blåstång som dominerande art. Den ovanliga kransalgen tuvsträfse förkommer utanför Klubben.

 

Strandäng på Bondskäret  Foto: Länsstyrelsen

Av landområdena utgörs Klubben av någorlunda enhetlig barrskog och vegetationen är tämligen fattig då betydande delar utgörs av hällmarkstallskog. Den småkuperade terrängen gör att små mosseytor utbildas i svackor och i sluttningar förekommer frisk risvegetation. På moränmark växer barrblandskog av ristyp. Längs östra stranden finns lundpartier samt en mängd kärrpartier av fattig typ. Vid kärren finns lövsumpskogspartier med klibbal och björk. Ruddammen på norra Klubben är en dystrof tjärn, till hälften täckt av vit näckros. Ställvis finns också torrängspartier med bl.a. Adam och Eva. Mot stranden växer en smal lövridå som övergår i en smal block- eller hällmarksstrand med inslag av öppna strandängar.

Vid Slåtholmen finns en campingplats som omges av lövrik barrblandskog med delvis lundartad karaktär. Stränderna i öster och söder utgörs till stora delar av flacka öppna strandängar som mot skogen inramas av breda havtornssnår. En sandstrand finns norr om Slåtholmen.

Bondskäret domineras av hällmarkstallskog och på moränmark lövträdsinblandad blåbärsskog med inslag av lågörtgranskog. Skogen har inslag av flera mindre kärr, några små lundpartier och små slåtterytor. I lågörtsbarrskogen växer bl.a. blåsippa, ormbär, harsyra och ekbräken liksom orkidéer som guckusko, knärot, nästrot, nattviol och skogsnycklar. Bland kalkgynnade marksvampar kan kopparspindling, anisspindling, flattoppad klubbsvamp och gul fingersvamp nämnas. Skogen är påverkad av småskaligt bondeskogsbruk och skogsbete som inte upphörde förrän in på 1970-talet. På några platser finns mer lövträdsdominerade skogpartier, främst som strandalskog vid Ängskärsviken eller som björk-/askskog i igenväxande betesmarker. Längs stränderna förekommer allmänt en lövridå med klibbal, ask och havtorn. Själva stränderna är ibland av havsstrandängstyp, ibland steniga och ibland ren hällmark. Smärre vassruggar uppträder här och var.

 

Låsbräken

Låsbräken - en liten ormbunksväxt som växer på välhävdade marker.  Foto: Länsstyrelsen

Den sydvästra delen av halvön Bondskäret utgörs idag av ett kulturlandskap med ängs- och betesmarker, betade och naturliga strandängar samt hamlade lövträd, främst ask. I och i anslutning till de öppna markerna finns också några gamla ängslador. De hävdade markerna är mycket örtrika med bl.a. ängs- och fältgentiana, solvända, jungfrulin, låsbräken, fältgentiana, kattfot, knägräs, stagg, brudsporre och ormtunga. Strax ovanför strandängarna finns fuktängspartier med en flora som är typisk för kalkfuktängar. Här växer bl.a. majviva, Adam och Eva, älväxing, slankstarr, ängsstarr, kärrknipprot och hårstarr. Även ängssvampfloran är rik med bl.a. stornopping, backnopping, gulfotad lerskivling, skär fingersvamp, saffransfingersvamp, brun ängsvaxskivling och flera andra vaxskivlingar. De hävdade markerna är också mycket viktiga för många fjärilar. Påträffade rödlistade arter är den starkt hotade ängsväddantennmalen liksom även de sårbara ängsskäreplattmalen och nejliksäckmal samt den missgynnade liten bastardsvärmare.

 

Solnedgång vid Ängskär  Foto: Länsstyrelsen

Bevarandeplan Ängskär,Bondskäret