Natura 2000

Natura 2000 är EU:s stora satsning för att bevara den biologiska mångfalden i Europa. Grundtanken är att man genom att skydda kärnområden av värdefull natur runt om i Europa kommer ett stort steg på väg när det gäller att bevara den biologiska mångfalden för framtiden.
Okidén guckusko.

Vad blir Natura2000-områden?

Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet och Art- och habitatdirektivet. Direktiven är till för att trygga livsmiljöerna för de naturtyper och arter som har definierats där, dvs ungefär 200 naturtyper och 700 arter i Europa.

Utifrån dessa direktiv väljer medlemsländerna ut vissa arter och naturtyper som de anser är särskilt sällsynta eller unika i sina länder. Därefter avgör ledande ekologiska forskare vilka områden som ska blir Natura2000-områden, så att fördelningen av områden inom hela EU ska räcka till för att långsiktigt bevara dessa arter och naturtyper.

Bevarandeplaner

Alla Natura-2000 områden ska ha bevarandeplaner. De ska innehålla beskrivningar av områdena med särskild tyngdpunkt på de utvalda naturtyperna och arterna. De ska också innehålla ett långsiktigt mål för området, och tänkbara hot mot målet.

Under 2016-2017 har Länsstyrelsen arbetat med att uppdatera bevarandeplaner för samtliga Natura 2000-områden i länet. Den 31 mars fastställdes de sista bevarandeplanerna och samtliga länets Natura 2000-områden har nu uppdaterade planer.

Uppföljning

Var 6:e år ska Sverige rapportera till EU-kommisionen om tillståndet för de utpekade naturtyperna och arterna via de uppföljningsprogram tas fram för områdena. Naturvårdsverkets förlag har tagit fram två böcker som beskriver de svenska arter och naturtyper som ingår i Natura 2000.