Rovdjur 

Lodjur
Lodjur Foto: Rolf Nyström

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren i länet. Målet är att djuren ska finnas i livskraftiga stammar samtidigt som vi vill minimera de problem som de kan orsaka.

Förvaltningen skyddar och begränsar

Till de stora rovdjuren hör björn, varg, lodjur, järv och kungsörn. Länsstyrelsen har fått uppdraget att formulera en förvaltningsplan för dessa djur och där ska beskrivas hur vi ska förvalta dem utifrån förekomsten i länet , d.v.s. resultaten av årliga inventeringar. Planen ska också innehålla antals- och utbredningsmål för varje art, och beskriva hur vi beslutar om till exempel förebyggande åtgärder, skyddsjakt och licensjakt.

Arbetet med att informera om de stora rovdjuren som förekommer i länet är mycket viktigt och bildar grund för en bra dialog med allmänheten och olika organisationer.

Länsstyrelsen har ansvaret för tillsyn av jakt på stora rovdjur och ska arbeta mot eventuell olaga jakt. Dessutom handlägger vi de viltskadeärenden som orsakas av rovdjuren.

Rapportera rovdjursobervationer 

Länsstyrelsen i Uppsala län använder, tillsammans med några andra län, en speciell webbplats för rapportering av stora rovdjur. Den heter www.rovobs.se och här kan allmänheten enkelt registrera sina observationer av björn, varg, lodjur, kungsörn och järv och även se andra personers uppgifter. Den som vill kan dölja sina rapporter så att bara Länsstyrelsens personal kan se det som registreras.

Vi har stor nytta av alla rapporter som kommer in och under vinterhalvårets snöperiod är snabba rapporter från allmänheten ofta avgörande för att vi på ett effektivt sätt ska kunna spåra och särskilja t.ex. familjegrupper av lodjur.

 

Kontakta oss

Inventering av rovdjur
010-223 33 08
Viltskador av rovdjur
010-223 32 24