Terrängkörning

Terrängkörning på barmark med motordrivna fordon är, med vissa undantag, generellt förbjuden i hela Sverige. Det gäller oavsett om förbudsskyltar finns uppsatta eller inte. Terrängkörning har aldrig ingått i allemansrätten. Däremot är körning i snötäckt terräng tillåtet om marken har ett ordentligt snötäcke. Jord- och skogsbruk är undantaget från förbudet. En markägare har dock inte alltid rätt att köra på sin egen mark, utan endast om detta sker i samband med jord- eller skogsbruk. Förbudet är till för att skydda naturen.

Vad menas med terräng?

Enligt terrängkörningslagen omfattar ordet terräng obebyggda områden som inte är vägar, bland annat skogsmark, fjäll, myrar, åkrar, hagar, parker, motionsspår och vandringsleder. Enskild väg och skogsbilväg är inte att betrakta som terräng eftersom de används allmänt för trafik.   Istäckta områden är att jämställa med snötäckt terräng och terrängkörning är därmed generellt tillåten. Detta gäller dock inte om det finns förbud eller föreskrifter i området som reglerar terrängkörning. Sådana förbud eller föreskrifter finns i flera områden i Uppsala län och bestämmelserna återfinns i Uppsala läns författningssamling, se nedan. Det kan också finnas lokala föreskrifter. För information om lokala föreskrifter hänvisas till respektive kommun.

I vissa fall kan det vara aktuellt att anmäla större tävlingar på is för samråd till Länsstyrelsen. Kontakta alltid Länsstyrelsen om det är oklart huruvida en verksamhet är tillåten eller inte.   Vad räknas som motordrivet fordon? Alla fordon som drivs med motor räknas som motordrivet fordon, t.ex. bil, motorcykel, moped, fyrhjuling, traktor och snöskoter. Detta gäller dock inte eldriven rullstol.

Vad räknas som motordrivet fordon?

Alla fordon som drivs med motor räknas som motordrivet fordon, t.ex. bil, motorcykel, moped, fyrhjuling, traktor och snöskoter. Detta gäller dock inte eldriven rullstol.  

Körning på snötäckt mark

Det är tillåtet att köra på snötäckt mark med motordrivna fordon i Sverige. Om fordonet kommer i kontakt med marktäcket, räknas det dock som barmarkskörning och dispens krävs. Det finns också vissa undantag från den generella tillåtligheten. Det är förbjudet att köra på snötäckt skogsmark med plant- eller ungskog vars medelhöjd över snötäcket är lägre än två meter. Det är också förbjudet att köra på snötäckt jordbruksmark, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på marken.

Det är föraren själv som är skyldig att ta reda på om det finns någon risk för skada. Det kan också finnas lokala föreskrifter som förbjuder körning på snötäckt mark inom vissa områden. Kontakta respektive kommun för information.  

Skoterleder

En skoterled kan vara både allmän och enskild beroende på vem som anlägger leden och ansvarar för driften av den. Länsstyrelsen och kommunen ansvarar för allmänna skoterleder och för enskilda skoterleder ansvarar ofta föreningar t.ex. en skoterklubb. Skoterleder kan användas för att kanalisera skoterkörningen till områden som är lämpliga ur naturvårds-, djurskydds- eller markägarsynpunkt. Innan en skoterled anläggs skall en anmälan för samråd göras till Länsstyrelsen. För information om utmärkning av skoterleder i terrängen, se Naturvårdsverkets hemsida under rubriken ”Friluftsliv & Allemansrätt”.  

Jakt och terrängkörning

Jakt från motordrivna fordon är alltid förbjudet enligt jaktlagen. För körning med motordrivet fordon i terräng i samband med jakt krävs i de flesta fall dispens. Undantaget från dispenskravet är hämtning av fälld björn, älg, hjort eller vildsvin, som utan dispens får hämtas till lämpligast belägna bilväg. Undantaget gäller också vid arbete inom vilthägn. Körning på känsliga marker såsom våtmarker bör alltid undvikas. Skjutvapen får inte medföras vid färd med motordrivet fordon i terräng. Länsstyrelsen kan i vissa fall medge dispens från detta förbud.  

Terrängkörning i naturreservat

I många av länets naturreservat är det förbjudet att köra med motordrivet fordon. I föreskrifterna för reservatet framgår om det är förbjudet.

Generella undantag

Körning som behövs i skogs- och jordbruksarbete är undantaget från förbudet mot terrängkörning. Andra generella undantag från förbudet är statliga och kommunala tjänstemän i tjänsteärende, läkare, fjällräddning, räddningstjänst, hämtning av fälld björn, älg eller liknande, projektering och byggande av vägar, skötsel- eller anläggningsarbete (t.ex. i park eller friluftsområde), särskilt anordnade övnings- eller tävlingsområden (avser anläggningar för motorsport) och parkering i direkt anslutning till väg (vägren).  

Dispens från terrängkörningslagen

Länsstyrelsen kan medge dispens från förbudet att köra med motordrivet fordon i terräng om det finns särskilda skäl och körningen inte på ett betydande sätt påverkar allmänna intressen eller känslig natur. Särskilda skäl för undantag kan t.ex. vara körning på golfbanor, motorsporttävlingar, rörelsehinder (styrkt av läkarintyg) och räddningstjänstens övningar. Länsstyrelsen prövar i varje enskilt fall om särskilda skäl finns.  

Övrigt

Tävling eller uppvisning med fordon får inte anordnas på väg utan tillstånd. Dessa tillstånd prövas av Länsstyrelsen. Om en tävling eller uppvisning berör mer än ett län, prövas frågan av Länsstyrelsen i det län där tävlingen eller uppvisningen startar. Länsstyrelsen skall då inhämta yttrande från övriga berörda länsstyrelser. Om tillstånd lämnas, skall länsstyrelsen meddela sådana föreskrifter som utöver trafikreglerna behövs för att förebygga fara eller olägenhet för trafiken och för dem som bor eller uppehåller sig vid vägen eller som behövs av annat skäl.  

I ordningslagen finns bestämmelser om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Dessa får inte utan tillstånd anordnas på offentliga platser. Tillståndsprövningen görs av polismyndigheten. Med offentlig tillställning enligt ordningslagen avses bland annat tävlingar och uppvisningar i sport och idrott, danstillställningar, tivolinöjen, marknader och tävlingar eller uppvisningar i motorsport. Om den offentliga tillställningen avser tävling eller uppvisning i motorsport eller tävling eller uppvisning på väg med fordon och det för att genomföra tillställningen krävs beslut av Länsstyrelsen i något annat avseende, t.ex. dispens från terrängkörningslagen, prövas frågan om tillstånd istället av Länsstyrelsen efter samråd med polismyndigheten.   Körning med motordrivna terrängfordon är bara tillåtet på enskilda vägar. Om en väg som inte är enskild måste korsas t.ex. med hänsyn till rådande terrängförhållanden, skall kortaste och lämpligaste sträcka köras på vägen. De trafikanter som vistas på vägen skall alltid lämnas företräde.  

Viktigt att ha i åtanke då man planerar att köra med motordrivet fordon i terräng är att det är förbjudet att avsiktligt störa fåglar och vissa andra djurarter under deras parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttperioder. För mer information om dessa bestämmelser, se artskyddsförordningen.  

Kommunerna kan genom lokala trafikföreskrifter förbjuda eller meddela föreskrifter för körning i vissa områden i terrängen. Grunden för detta är om körning i områden kan medföra olägenhet från naturvårdssynpunkt eller annan allmän synpunkt, d.v.s. om körningen kan medföra negativ påverkan på t.ex. mark, vegetation, djurliv eller friluftsliv. För mer information om vilka områden som är reglerade hänvisas till respektive kommun.