Förprövning av djurstallar

Om du planerar att bygga, bygga till eller bygga om ett djurstall, för fler än ett visst antal djur, måste du få byggnadsplanerna förprövade hos Länsstyrelsen innan du sätter igång.

Säkerhetsställa byggnader och andra utrymmen

Förprövningen är en viktig del i djurskydds- och djurhälsoarbetet i Sverige. Syftet med förprövningen är att säkerställa att byggnader och andra utrymmen som ska användas för djuren byggs på ett bra sätt från början. En förprövning görs av länsveterinären och byggnadskonsulenten tillsammans. När byggnadsarbetet är färdigt skall byggnaden slutbesiktigas av länsstyrelsen. Det är kostnadsfritt att förpröva djurstall.

När krävs förprövning?

Kravet på förprövning gäller för dig som ska bygga, bygga om eller bygga till ett stall eller något annat förvaringsutrymme, inklusive hägn för lantbruksdjur som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel, ull, skinn eller pälsar samt hästar. Förprövningskravet gäller också för förvaringsutrymmen för djur som används i sådan undervisning som inte är djurförsök eller offentlig förevisning. Förprövningsplikten medför att du inte får uppföra, bygga till eller bygga om utan att stallet, förvaringsutrymmet eller hägnet har förprövats och godkänts av Länsstyrelsen.

Prövning i efterhand

Ett stall som inte förprövats innan byggnationen satts igång kan bli föremål för en efterprövning. En efterprövning är förenad med en särskild avgift (12 000 kr eller 24 000 kr) och stora avvikelser från djurskyddslagstiftningen, funna vid besiktning av stallet, kan leda till förbud att hålla djur i byggnaden.

Ibland krävs inte förprövning

Från och med den 14 juni 2012 behöver du till exempel inte ansöka om förprövning om du bygger en ligghall för max 10 hästar, 40 nötkreatur, 40 vuxna får, eller 80 lamm. Fler undantag från förprövningskravet kan du läsa om till höger på denna sida i "föreskrifter och allmänna råd om förprövning".

Förhandsanmälan

I vissa fall kan förprövningskravet bytas ut mot en så kallad förhandsanmälan. En förhandsanmälan är tänkt att fungera som en enklare typ av förprövning. Följande kriterier måste vara uppfyllda för att du ska få lov att göra en förhandsanmälan:

  • Den befintliga stallavdelningen får inte ha ändrats sedan det senaste förprövningsbeslutet.
  • Byggnadsåtgärden får endast beröra den djurkategori som hålls i den befintliga stallavdelningen.
  • Antalet nya djurplatser får bara motsvara högst 20 procent av det totala antalet platser i stallavdelningen.
  • Inredningssystemet ska vara detsamma som i den befintliga stallavdelningen.

Ansökan

Ansökan om förprövning ska göras på särskilda blanketter, se till höger. En välgjord, detaljerad och måttsatt ritning (plan och sektion) samt en situationsplan ska skickas med ansökan. Vid ny- eller tillbyggnad ska en skalenlig fastighetskarta, med aktuell byggnad utritad bifogas. Från det att ansökan är komplett är handläggningstiden 4-8 veckor. En förprövning innebär att den planerade byggnationen granskas från djurskyddssynpunkt av oss. Det är djurskyddslagen, djurskyddsförordningen och Jordbruksverkets föreskrifter om djurhållning inom lantbruket som reglerar granskningen. De huvudområden som granskas och som vi behöver uppgifter om vid en ansökan är följande:
  • mått och utrymmen
  • inredning, liggytor och utgödslingsförfarande
  • utfodrings- och dricksvattenanordningar
  • klimat, klimatreglering och luftkvalitet
  • brandskydd fönster och belysning