Djurtransporter

Det finns gemensamma regler inom EU för hur djurtransporter får gå till. Reglerna gäller för alla medlemsländer och har som syfte att tillse att djur inte far illa under transport.

Regelverket för djurtransporter

De grundläggande bestämmelserna för djurtransporter finns i EG-förordning, djurskyddslagen och djurskyddsförordningen. Jordbruksverket har föreskrifter som bl. a. omfattar vad som gäller vid transport av olika djurslag.

Transportbestämmelserna är detaljerade för att säkerställa att djuren inte utsätts för risk för lidande eller skada. Reglerna omfattar transportmedel, i- och urlastning och själva transporten. Förutom generella regler finns specifika regler för vissa djurslag.

Jordbruksverket utfärdar tillstånd för transportörer. Länsstyrelsen utför besiktning av fordonet.

Registrerade transportörer & kompetensbevis

Varje transportör inom den Europeiska unionen som i samband med ekonomisk verksamhet transporterar djur, ska vara registrerad hos Statens jordbruksverk eller hos motsvarande myndighet i annat land. Ansökan om registrering görs på särskild blankett som kan fås från Jordbruksverkets webbplats.

Från och med den 5 januari 2008 ska registrerade transportörer se till så att den som kör transportfordon med hästar, nötkreatur, får, getter, grisar eller fjäderfän kan visa upp ett kompetensbevis.

Om chauffören inte kan svara för skötseln, ska en skötare följa med och han/hon ska då också ha ett kompetensbevis. Lista över godkända utbildningar finner du på Jordbruksverkets webbplsta.