Djurskydd

Får och lamm

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddskontrollen i länet. Vi kan besluta att omhänderta djur och besluta om djurförbud.

Djurskyddet regleras i lagen

I djurskyddslagen (SFS 1988:534) finns bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas. Dessa bestämmelser kompletteras genom djurskyddsförordningen, olika föreskrifter samt allmänna råd. Djurskyddslagen gäller för djur som hålls i fångenskap, till exempel lantbruksdjur, sällskapsdjur, tävlingsdjur, djurparksdjur och försöksdjur. En grundläggande bestämmelse i lagen är att djur ska behandlas väl och skyddas mot sjukdomar och onödigt lidande. En annan är att de ska ha möjlighet till ett så naturligt liv som möjligt.

Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för att upprätthålla och utveckla djurskyddet i Sverige. I uppdraget ingår att samordna och vägleda länsstyrelsernas djurskyddsarbete.

Djur kan tas omhand

Länsstyrelsen utför djurskyddskontroller runt om i länet, både planerade kontroller och besök utan förvarning när vi får in en anmälan om missförhållanden. Om ett djur far illa kan vi besluta att det ska omhändertas. Då måste vi också besluta vad som ska hända med djuret, exempelvis om det ska säljas eller avlivas. Det är polisen som ansvarar för den praktiska hanteringen med djuret och som verkställer länsstyrelsens beslut.

Länsstyrelsen fattar också beslut om djurförbud, till exempel för den som har dömts för djurplågeri eller visat sig uppenbart olämplig att ha hand om djur.

Misstänker du att ett djur inte sköts på rätt sätt?

Om du misstänker att djur vansköts eller far illa ska du kontakta länsstyrelsen. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Om situationen är akut och det inte går att nå oss ska du kontakta polisen i stället.

Vill du göra en anmälan? Se vidare under avsnitt: Anmälan av djur som far illa.

Olägenheter

Kommunerna hade tidigare ansvar för djurskyddsfrågor. Du ska dock vända dig dit om du känner dig störd av djur, till exempel skällande hundar. Olägenhetsärenden regleras i miljöbalken.

Håller du vissa djurslag inom tätbebyggt område kan du behöva tillstånd enligt miljöbalken. Kommunen utfärdar sådana tillstånd. Vänd dig till den förvaltning som har hand om miljö- och hälsoskyddsfrågor i din kommun.

Driver du djurhem? Är du djurtransportör eller veterinär?

Den 1 juni 2018 tar länsstyrelserna över polisens uppgifter kring omhändertagande av djur som far illa. Vi kommer då att behöva tillgång till uppstallningsplatser för djur och transportörer som kan köra omhändertagna djur. Under våren kommer vi därför att genomföra en upphandling av dessa tjänster. Vi ser även ett behov av att upphandla veterinärtjänster för tex. besiktning och behandling av djur. Länsstyrelserna i Uppsala, Gävleborg, Västmanland och Stockholm kommer att samarbeta kring detta och göra en gemensam upphandling.

Länsstyrelsen handlägger djurskyddsärenden där djur som av ett eller annat skäl omhändertagits enligt djurskyddslagen. Då djuren har tagits ifrån sin ägare eller ifrån platsen där det vistas behövs ett djurhem som tar hand om djuret tills Länsstyrelsen har beslutat vad som ska hända med det. Det kan handla om att djuret ska lämnas tillbaka till ägaren eller någon anhörig, att det ska säljas eller att det ska avlivas. Djurhemmet kan därför även behöva hjälpa till att utföra dessa tjänster.
I Uppsala län, tillsammans med våra närmaste grannlän kommer vi att upphandla djurhem för hundar, katter, små sällskapsdjur och för uppstallning av hästar och lantbruksdjur. Ibland kan det handla om stora grupper av djur som omhändertas. Vanligast förekommande är att det är större grupper av katter som behöver någonstans att bo under en period.

Är du intresserad av att lämna anbud? Då det några saker du bör tänka på och förbereda redan nu:

  • Se till att grundkraven för djurhem uppfylls!
    Grundkraven är att djurhemmet har tillstånd enligt djurskyddslagen för respektive djurslag och att aktuell lagstiftning följs.
  • Se till att grundkraven för djurtransportörer uppfylls!
    Även transport av djur (lantbruksdjur, hästar, sällskapsdjur) kommer att upphandlas. Då krävs bland annat ett transportörstillstånd.

Håll utkik här eller i upphandlingsverktyget Tendsign

När? Datum för när upphandlingen öppnar upp för ansökan är ännu inte bestämt, men sannolikt under maj.
Hur? Upphandlingen görs elektroniskt i systemet Tendsign. Svarstiden är 30 dagar från det att upphandlingen öppnar. Håll utkik här på denna sida eller direkt i Tendsign efter när upphandlingen öppnar. www.tendsign.com

Om Tendsign:

I systemet finns de verktyg som behövs för att  genomföra hela anbudsprocessen. Som anbudsgivare får du löpande information om

  • Information eller dokument som tillkommit under anbudsfristen.
  • Kontroll av att alla frågor ställda i förfrågningsunderlaget är besvarade vid avlämnandet.
  • En tydlig information om inte alla obligatoriska krav (ska-krav) är uppfyllda. För tillgång till systemet krävs en inloggning.
  • Användarnamn och lösenord får du genom att göra en enkel registrering på www.tendsign.com. Det är kostnadsfritt för leverantörer att använda systemet och att lämna anbud. Efter genomförd registrering får du omedelbar tillgång till systemet.

Tekniska frågor om anbudsprocessen och systemet ställs till Visma Tendsign support per e-post:
tendsignsupport@visma.com. Manual, instruktionsfilm och vanliga frågor och svar finns på
www.tendsign.com/support. Tendsign support har öppet vardagar 07.00-17.00.

Mer information

Syftet med övertagandet är att renodla polisens arbetsuppgifter.

Lagrådsremiss: Renodling av Polismyndighetens arbetsuppgifter när länsstyrelserna tar över uppgifter på djurområdet

Pressmeddelande från regeringen: Polismyndighetens arbetsuppgifter renodlas när länsstyrelserna tar över uppgifter på djurområdet