Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

För närvarande saknas vissa publikationer, men vi arbetar med att färdigställa så att alla våra publikationer kommer att vara sökbara.

Urval: Djur & natur, Hotade växter och djurRensa urval
Din sökning gav 24 träffar
 • Öppet öga

  Djur och växter i naturen kan skyddas med lagar för att de ska finnas kvar i framtiden. Länsstyrelserna runt om i landet startat en upplysningskampanj kallad Öppet öga för att öka kunskapen om vad som är tillåtet och vad som är förbjudet i naturen. Om man misstänker att ett brott har skett kan man ringa länsstyrelsen, polisen eller kustbevakningen. Läs mer i foldern Öppet öga.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (979 kB)

 • 2009 års inventering av gölgroda i Norduppland

  Länsstyrelsen meddelandeserie 2013:2

  Rapporten presenterar resultaten av 2009 års inventering av gölgroda i Norduppland. Inventeringen utfördes längs med den Norduppländska kusten och delades in i de tre områdena:
  Gårdskär, Hållnäs och Gräsö med skärgård. Syftet med inventeringen var att dokumentera gölgrodans förekomst och utbredning samt hur denna eventuellt förändrats sedan föregående inve ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (1 MB)

 • Skötselplan för Gamla Uppsala, Tunåsen, Röboåsen och Lötenkullen

  Meddelandeserien 2012:6

  Syftet med skötselplanen är att få en långsiktig och sammanhållen skötsel för området som gynnar både natur- och kulturmiljövärden. Planen är vägledande och inte juridiskt bindande och är beroende av att myndigheter och markägare har tillgång till de resurser som krävs.
  Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2012

  Kategori Djur & natur, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Arkeologi och fornlämningar, Landskapsvård

  Ladda hem (5 MB)

 • Inventering av småsvalting

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (7 MB)

 • Några sällsynta kryptogamer vid Nedre Dalälven och i Uppland 2007-2009

  Meddelandeserien 2011:3. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2011

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (9 MB)

 • Utvecklingen av Upplands utterpopulation under 1995-2004

  Meddelandeserien 2006:14.

  En sammanställning av befintlig kunskap om länets utterbestånd. Kunskapen baseras på inventeringar som har utförts av Norrtälje Naturvårdsfond i samarbete med
  Upplandsstiftelsen och Världsnaturfonden.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön

  Ladda hem (3 MB)

 • Mälardalens unika parklindar - en skötselvägledning

  Meddelandeserien 2010:12

  Mälardalens bestånd av parklind är unikt i Europa. Parklinden utgör ett grundläggande element i många av våra parker och alléer, framför allt i herrgårds- och slottsanläggningar kring Mälaren. Idag är dock träden åldriga och inte sällan skadade till följd av felaktig eller bristfällig skötsel. Detta är en enkel vägledning med råd angående skötsel och föryngring av park ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Djur & natur, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Landskapsvård

  Ladda hem (1 MB)

 • Inventering av lind kring Länna

  Meddelandeserien 2011:6

  Landskapet kring Funbosjön och Lännatrakten karaktäriseras av de grova gamla träden. Flera är lindar. Många sällsynta skalbaggar är beroende av lind, därför finns det ett nationellt åtgärdsprogram för nio skalbaggar på skogslind. I trakterna av Funbosjön och Länna finns fyra av dessa skalbaggar.

  Den här rapporten presenterar resultatet av en inventering av lindar i ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Djur & natur, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Landskapsvård

  Ladda hem (3 MB)

 • Stormusslor i Uppsla län

  I Sverige finns 34 arter av sötvattensmusslor. Av dessa är det åtta som går under samlingsnamnet ”stormusslor”. Det är målarmusselsläktet med tre arter: äkta målarmussla (tidigare ”allmän målarmussla”, Unio pictorum), spetsig målarmussla (Unio tumidus) och tjockskalig målarmussla (Unio crassus); dammusselsläktena med tre arter: allmän dammussla (Anodonta anatina), större dammussla (tidigare ”stor ... Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2005

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (797 kB)

 • Kustfågelinventeringen i Uppsala län 2002 och 2003

  Meddelandeserien 2005:6.

  Uppsala läns kust hyser en rik och skyddsvärd fågelfauna, i länet finns bl.a. Sveriges största koloni av den sällsynta skräntärnan. De goda förekomsterna av labb, roskarl och silltrut bör också framhållas. Flera sjöfågelarter har med stor sannolikhet minskat under de sista 35 åren, orsaken till detta ger inventeringen inget svar på, men känt sedan tidigare är att minke ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2005

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Miljömål, Tillståndet i miljön, Översätt # LL_SK

  Ladda hem (851 kB)

 • Biologisk mångfald miljöövervakning i Uppsala län

  Länsstyrelsen har med stöd av regionala miljöövervakningsmedel från Naturvårdsverket sammanställt ett underlag för långsiktig övervakning av biologisk mångfald inom programområdena Kust och Hav, Sötvatten, Våtmarker, Skog, Jordbruksmark samt Landskap. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2004

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Miljömål

  Ladda hem (910 kB)

 • Utterns förekomst längs kusten och Dalälven i Uppsala län 2006

  Meddelandeserien 2007:7.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön

  Ladda hem (2 MB)

 • Gölgrodor och trollsländor längs Nordupplands kust

  En sammanfattning av två inventeringar och ett restaureringsarbete. Vid skötsel av gölgroda är det viktigt att
  man även tar hänsyn till andra arter som finns vid gölarna, exempelvis trollsländor, vattensalamandrar,
  blodiglar och orkidéer.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2004

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Tillståndet i miljön

  Ladda hem (1 MB)

 • Inventering av svartoxe 2006-2008

  Meddelandeserien 2010:10

  Sök av nya lokaler med svartoxe och återbesök till några gamla lokaler, bland annat en plats dit man flyttat svartoxe. Gjordes i Uppsala län, förutom Heby samt i Norrtälje kommun åren 2006-2008.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (1 MB)

 • Kalkärrsgrynsnäcka - inventeringsrapport

  Meddelandeserien 2005:11.

  Inventeringsrapport av kalkkärrsgrynsnäcka i Uppsala län
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2005

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön

  Ladda hem (603 kB)

 • Större agatsnäcka - inventeringsrapport

  Meddelandeserien 2006:19.

  Inventeringsrapport större agatsnäcka 2006
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön

  Ladda hem (2 MB)

 • Stormusselinventering i Uppsala län 2004 - 2005

  Meddelandeserien 2006:18.

  Inventering av stormusslor i Uppsala län 2004 - 2005.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (6 MB)

 • Inventering av rödlistade vildbin i Uppsala län

  Meddelandeserien 2010:7

  Rapport från inventering av rödlistade vildbin 2007-2008.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön

  Ladda hem (2 MB)

 • Inventering av lindskalbaggar i Stockholm och Uppsala län år 2006

  Meddelandeserien 2010:8

  Inventering av lindlevande skalbaggar i Uppsala och Stockholms län 2006.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (3 MB)

 • Inventering av vedlevande skalbaggar på lindar i Södermanlands, Uppsala och Västmanlands län

  Meddelandeserien 2010:5

  Länsgemensam rapport från inventeringar av vedlevande skalbaggar på lind i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län åren 2006-2007
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (7 MB)