Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Urval: Djur & natur, Hotade växter och djurRensa urval
Din sökning gav 35 träffar
 • Mässor - tillfällig förevisning av levande djur

  Broschyr som beskriver vad man måste tänka på när man arrangerar mässor med levande djur- Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Djurskydd, Hotade växter och djur

  Mässor - tillfällig förevisning av levande djur (1 MB)

 • Exotiska djur som hobby

  Broschyren beskriver vad som gäller när man köper eller säljer djur. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Exotiska djur som hobby (1 MB)

 • En souvenir för livet

  I broschyren kan man läsa mer om vad man bör tänka på när man handlar souvenirer. På grund av handel är virka 35 000 arter hotade. För att skydda dessa arter är handeln reglerad på olika sätt. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  En souvenir för livet (1 MB)

 • Handel med djur

  Broschyren tar upp vad som gäller när man handlar med levande djur, exempelvis fåglar, groddjur och sköldpaddor. Det finns information om vilka krav som måste uppfyllas enligt djurskydds- och artskyddsbestämmelserna. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Djurskydd, Hotade växter och djur

  Handel med djur (1 MB)

 • Handel med föremål av hotade arter

  Broschyr som tar upp vad som gäller när man handlar med föremål av hotade arter. Det rör exempelvis pälsar, elefantbetar, möbler och musikinstrument av särskilda träslag samt skor och väskor. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Handel med föremål av hotade arter (1 MB)

 • Vilda djur på besök hemma

  Broschyren handlar om vad man kan göra om man exempelvis får in ormar på tomten, groddjur i dammen eller fladdermöss på vinden. Alla dessa djur är fridlysta och skyddas av artskyddsförordningen. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Vilda-djur-besok-hemma (1 MB)

 • Fladdermöss

  Länsstyrelserna har gemensamt tagit fram en broschyr om fladdermöss. Broschyren tar upp fakta om fladdermöss samt vad man kan göra om man får in fladdermöss i hus. Vidare tar den upp vilken lagstiftning som gäller för åtgärder som berör fladdermöss. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Fladdermöss (1 MB)

 • Hotade arter i naturmedicin

  En broschyr för dig som köper eller säljer naturmedicin. I vissa mediciner kan det ingå arter som är hotade och skyddade av CITES-reglerna. I broschyren kan läsa mer om vad som gäller. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Hotade arter i naturmedicin (1 MB)

 • Främmande arter och växter i vår natur

  Främmande arter kan hota den biologiska mångfalden. Exempel på arter är spansk skogssnigel, sjögull och vandrarmussla. I broschyren finns råd om vad man kan tänka på och göra själv. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur

  Främmande djur och växter i vår natur (1 MB)

 • Häckande fåglar i Uppsala län - länstrender för arter och miljöindikatorer baserat på häckfågelrutter 2002 - 2012

  Upplands Ornitologiska Förening och Länsstyrelsen har samarbetat om inventering av häckfågelrutter sedan 2007. Syftet med samarbetet är att fler rutter ska inventeras vilket i sin tur ger bättre underlag för att bedöma miljöförändringar på nationell och regional nivå. På nationell nivå koordineras arbetet av Lunds universitet, inom projektet Svensk fågeltaxering, på uppdrag av Naturvårdsverket.
  ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Miljömål, Tillståndet i miljön

  Häckande fåglar i Uppsala län - länstrender för arter och miljöindikatorer baserat på häckfågelrutter 2002 - 2012 (3 MB)

 • Smådjur i vattensamlingar vid Hållnäskusten

  Rapporten avhandlar i första hand ekologisk status och surhetsstatus samt limniska naturvärden inom och i nära anslutning
  till Hållnäskustens naturreservat. Innehållet i rapporten baseras på den bottenfauna som återfanns i 19 bottenfaunaprov från 15 lokaler tagna 2008-08-12 och 2009-05-23. Fyra lokaler provtogs både 2008 och
  2009.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  02-2014-bottenfauna-hallnaskusten (7 MB)

 • Öppet öga

  Djur och växter i naturen kan skyddas med lagar för att de ska finnas kvar i framtiden. Länsstyrelserna runt om i landet startat en upplysningskampanj kallad Öppet öga för att öka kunskapen om vad som är tillåtet och vad som är förbjudet i naturen. Om man misstänker att ett brott har skett kan man ringa länsstyrelsen, polisen eller kustbevakningen. Läs mer i foldern Öppet öga.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  oppet-oga-uppsala-lan (1 MB)

 • 2009 års inventering av gölgroda i Norduppland

  Länsstyrelsen meddelandeserie 2013:2

  Rapporten presenterar resultaten av 2009 års inventering av gölgroda i Norduppland. Inventeringen utfördes längs med den Norduppländska kusten och delades in i de tre områdena:
  Gårdskär, Hållnäs och Gräsö med skärgård. Syftet med inventeringen var att dokumentera gölgrodans förekomst och utbredning samt hur denna eventuellt förändrats sedan föregående inve ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  2009 års inventering av gölgroda (Rana lessonae) i Norduppland (1 MB)

 • Skötselplan för Gamla Uppsala, Tunåsen, Röboåsen och Lötenkullen

  Meddelandeserien 2012:6

  Syftet med skötselplanen är att få en långsiktig och sammanhållen skötsel för området som gynnar både natur- och kulturmiljövärden. Planen är vägledande och inte juridiskt bindande och är beroende av att myndigheter och markägare har tillgång till de resurser som krävs.
  Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2012

  Kategori Djur & natur, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Arkeologi och fornlämningar, Landskapsvård

  Skötselplan för Gamla Uppsala, Tunåsen, Röboåsen och Lötenkullen (5 MB)

 • Inventering av småsvalting

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Inventering av småsvalting (Alisma wahlenbergii) 2005-2010 (7 MB)

 • Några sällsynta kryptogamer vid Nedre Dalälven och i Uppland 2007-2009

  Meddelandeserien 2011:3. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2011

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Några sällsynta kryptogamer vid Nedre Dalälven och i Uppland 2007-2009 (9 MB)

 • Utvecklingen av Upplands utterpopulation under 1995-2004

  Meddelandeserien 2006:14.

  En sammanställning av befintlig kunskap om länets utterbestånd. Kunskapen baseras på inventeringar som har utförts av Norrtälje Naturvårdsfond i samarbete med
  Upplandsstiftelsen och Världsnaturfonden.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön

  Utvecklingen av Upplands utterpopulation 1995-2004 (3 MB)

 • Mälardalens unika parklindar - en skötselvägledning

  Meddelandeserien 2010:12

  Mälardalens bestånd av parklind är unikt i Europa. Parklinden utgör ett grundläggande element i många av våra parker och alléer, framför allt i herrgårds- och slottsanläggningar kring Mälaren. Idag är dock träden åldriga och inte sällan skadade till följd av felaktig eller bristfällig skötsel. Detta är en enkel vägledning med råd angående skötsel och föryngring av park ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Djur & natur, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Landskapsvård

  Mälardalens unika parklindar - en skötselvägledning (1 MB)

 • Inventering av lind kring Länna

  Meddelandeserien 2011:6

  Landskapet kring Funbosjön och Lännatrakten karaktäriseras av de grova gamla träden. Flera är lindar. Många sällsynta skalbaggar är beroende av lind, därför finns det ett nationellt åtgärdsprogram för nio skalbaggar på skogslind. I trakterna av Funbosjön och Länna finns fyra av dessa skalbaggar.

  Den här rapporten presenterar resultatet av en inventering av lindar i ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Djur & natur, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Landskapsvård

  Inventering av lind kring Länna (3 MB)

 • Stormusslor i Uppsla län

  I Sverige finns 34 arter av sötvattensmusslor. Av dessa är det åtta som går under samlingsnamnet ”stormusslor”. Det är målarmusselsläktet med tre arter: äkta målarmussla (tidigare ”allmän målarmussla”, Unio pictorum), spetsig målarmussla (Unio tumidus) och tjockskalig målarmussla (Unio crassus); dammusselsläktena med tre arter: allmän dammussla (Anodonta anatina), större dammussla (tidigare ”stor ... Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2005

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Stormusselinventering i Uppsala län (797 kB)