Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Din sökning gav 256 träffar
 • Miljöövervakning av 17 rikkärr i Uppsala län 2004-2011

  Rapporten redovisar resultat från två naturinventeringar (år 2004/2005 samt år 2011) i 17 av Uppsala läns rikkärr. Av de inventerade rikkärren ingår 16 av 17 i Natura 2000-nätverket. Inventeringarna är utförda på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län som en del i den regionala miljöövervakningen. Rapporten behandlar förekomst av typiska arter av främst kärlväxter och mossor i kärren och beskrive ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Miljöövervakning av 17 rikkärr i Uppsala län 2004-2011 (7 MB)

 • Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

  En levande, smart och hållbar landsbygd i Uppsala län är målet för arbetet med landsbygdsutvecklingen i vårt län.

  Landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet är två av pusselbitarna för att nå målet. Dessa bidrar till EU:s tillväxtstrategi EU 2020 för en smart och hållbar ekonomi med hög sysselsättning, god produktivitet och stor social sammanhållning.

  Den regionala handlingsplanen ...
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Fiske, Klimat och energi, Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk, Skärgård, Företagsstöd

  Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet i Uppsala län 2014-2020 (4 MB)

 • Mässor - tillfällig förevisning av levande djur

  Broschyr som beskriver vad man måste tänka på när man arrangerar mässor med levande djur- Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Djurskydd, Hotade växter och djur

  Mässor - tillfällig förevisning av levande djur (1 MB)

 • Exotiska djur som hobby

  Broschyren beskriver vad som gäller när man köper eller säljer djur. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Exotiska djur som hobby (1 MB)

 • En souvenir för livet

  I broschyren kan man läsa mer om vad man bör tänka på när man handlar souvenirer. På grund av handel är virka 35 000 arter hotade. För att skydda dessa arter är handeln reglerad på olika sätt. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  En souvenir för livet (1 MB)

 • Handel med djur

  Broschyren tar upp vad som gäller när man handlar med levande djur, exempelvis fåglar, groddjur och sköldpaddor. Det finns information om vilka krav som måste uppfyllas enligt djurskydds- och artskyddsbestämmelserna. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Djurskydd, Hotade växter och djur

  Handel med djur (1 MB)

 • Handel med föremål av hotade arter

  Broschyr som tar upp vad som gäller när man handlar med föremål av hotade arter. Det rör exempelvis pälsar, elefantbetar, möbler och musikinstrument av särskilda träslag samt skor och väskor. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Handel med föremål av hotade arter (1 MB)

 • Vilda djur på besök hemma

  Broschyren handlar om vad man kan göra om man exempelvis får in ormar på tomten, groddjur i dammen eller fladdermöss på vinden. Alla dessa djur är fridlysta och skyddas av artskyddsförordningen. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Vilda-djur-besok-hemma (1 MB)

 • Fladdermöss

  Länsstyrelserna har gemensamt tagit fram en broschyr om fladdermöss. Broschyren tar upp fakta om fladdermöss samt vad man kan göra om man får in fladdermöss i hus. Vidare tar den upp vilken lagstiftning som gäller för åtgärder som berör fladdermöss. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Fladdermöss (1 MB)

 • Hotade arter i naturmedicin

  En broschyr för dig som köper eller säljer naturmedicin. I vissa mediciner kan det ingå arter som är hotade och skyddade av CITES-reglerna. I broschyren kan läsa mer om vad som gäller. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Hotade arter i naturmedicin (1 MB)

 • Främmande arter och växter i vår natur

  Främmande arter kan hota den biologiska mångfalden. Exempel på arter är spansk skogssnigel, sjögull och vandrarmussla. I broschyren finns råd om vad man kan tänka på och göra själv. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur

  Främmande djur och växter i vår natur (1 MB)

 • Klimatförändringar och kulturhistoriska träbyggnader - anpassning genom förebyggande underhåll

  Mer nederbörd och varmare väder kan leda till ökade problem med skadedjur och svampangrepp på kulturhistoriska träbyggnader. I en denna broschyr presenteras förslag på hur vi kan arbeta förebyggande för att minska dessa problem. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Klimat och energi, Byggnadsvård, Skyddad bebyggelse

  Klimatförändringar och kulturhistoriska träbyggnader (11 MB)

 • Rökning på länets skolgårdar – trots förbud

  På nästan alla skolgårdar i Uppsala län röks det – trots förbudet sedan 1994. Det visar en kartläggning som Länsstyrelsen genomfört. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Detta är en rökfri skola - Stämmer det? (1 MB)

 • Skydda och vårda våra viktiga vikar

  Grunda kustnära havsvikar har ett högt ekologiskt värde. De har ofta en rik bottenvegetation och är viktiga uppväxtmiljöer för flera fiskarter i Östersjön.

  Samtidigt är exploateringstrycket på dessa miljöer stort. Vi människor vistas gärna nära havet och det är många som vill nyttja kusten. Genom strandexploatering och hög näringsbelastning påverkas dessa miljöer negativt, vilket kan få långtg ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Skydda och vårda våra viktiga vikar (3 MB)

 • Häckande fåglar i Uppsala län - länstrender för arter och miljöindikatorer baserat på häckfågelrutter 2002 - 2012

  Upplands Ornitologiska Förening och Länsstyrelsen har samarbetat om inventering av häckfågelrutter sedan 2007. Syftet med samarbetet är att fler rutter ska inventeras vilket i sin tur ger bättre underlag för att bedöma miljöförändringar på nationell och regional nivå. På nationell nivå koordineras arbetet av Lunds universitet, inom projektet Svensk fågeltaxering, på uppdrag av Naturvårdsverket.
  ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Miljömål, Tillståndet i miljön

  Häckande fåglar i Uppsala län - länstrender för arter och miljöindikatorer baserat på häckfågelrutter 2002 - 2012 (3 MB)

 • Jämställdhetsstatistik Uppsala län 2015

  Här hittar du statistik från Statistiska centralbyrån som synliggör hur det ser ut i länet, exempelvis vilka som har maktpositioner, hur könssegregerat arbetslivet egentligen är, vem som använder föräldraförsäkringen mest, och hur många fall av misshandel som anmäls. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Företagsstöd, Projektstöd, Kunskap och kompetensförsörjning, Folkhälsa, Integration, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Boende, Planfrågor

  Jämställdhetsstatistik Uppsala län 2015 (100 kB)

 • Övergripande riktlinjer vildsvin

  Viltförvaltningsdelegationen i Uppsala län beslutade i maj 2015 om övergripande riktlinjer för skötseln av vildsvinsstammen i Uppsala län. Dokumentet ska vara ett stöd för såväl markägare, jägare som Länsstyrelsen. Vildsvinsstammens storlek ska genom lämplig avskjutning anpassas till de areella
  näringarna och trafiksäkerheten.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Jakt och vilt

  Övergripande riktlinjer vildsvin (3 MB)

 • Övergripande riktlinjer kronhjort

  Viltförvaltningsdelegationen i Uppsala län beslutade i juni 2014 om övergripande riktlinjer för skötseln av
  kronhjortsstammen i Uppsala län. Dokumentet ska vara ett stöd för såväl kronhjortsskötselområden som
  Länsstyrelsen. Målet är en livskraftig kronhjortsstam av hög kvalitet som är i balans med betesresurserna.
  Kronhjortsstammens storlek ska genom lämplig avskjutning anpassas till betestill ...
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Jakt och vilt

  15-2014-riktlinjer-kronhjort (1 MB)

 • Fåglar och fågelskär i Vänern, Vättern och Mälaren

  Broschyren sammanfattar den miljöövervakning av fåglar och fågelskär som utförs i de tre största sjöarna. Fåglar reagerar snabbt på förändringar och är därför bra indikatorer på miljötillståndet. Länsstyrelserna, Naturvårdsvårdsverket och vattenvårdsförbunden utför därför regelbunden övervakning av fåglar och fågelskär.

  Broschyren beskriver miljöövervakningen samt trender för olika fågelarter ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Fåglar och fågelskär i Vänern, Vättern och Mälaren (4 MB)

 • Bostadsmarknadsanalys Uppsala län 2015

  Den årliga bostadsmarknadsanalysen är en sammanställning av kommunernas bedömning av bostadsmarknadsläget, bostadsbyggandet och behovet av bostäder för olika grupper i den egna kommunen. Där framkommer bland annat att det är särskilt svårt för ungdomar, studenter, nyanlända och personer med funktionsnedsättning att få en bostad i dag. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Bostadsmarknadsanalys Upppsala län 2015 (931 kB)