Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

För närvarande saknas vissa publikationer, men vi arbetar med att färdigställa så att alla våra publikationer kommer att vara sökbara.

Din sökning gav 213 träffar
 • Regionalt program förorenade områden 2015-2017

  Regionalt program för arbetet med förorenade områden i Uppsala Län 2015-2017.

  Länsstyrelsen har enligt anvisningar från Naturvårdsverket fått i uppdrag att utarbeta ett regionalt program för arbetet med förorenade områden. Arbetet redovisas årligen till Naturvårdsverket. Det regionala programmet ligger till grund för verksamhetsplaneringen inom arbetsområdet och innehåller bland annat en samm ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Verksamheter med miljöpåverkan

  Regionalt_program_Uppsala_2015-2017 (6 MB)

 • Climate and Energy Strategy Uppsala County 2011

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Climate and Energy Strategy Uppsala County 2011 (272 kB)

  Economic Forum 2014, Tarnów – Krynica (1 MB)

 • Vad gör vi?

  Denna rapport undersöker jämställdhetsarbetet i Uppsala läns kommuner. Syftet är att ta reda på vilket arbete som görs idag och vilket stöd som efterfrågas från Länsstyrelsen.

  Förhoppningen är att undersökningen ska skapa en bättre bild av länets jämställdhetsarbete, och kunna fungera som ett stöd
  inför kommunernas och Länsstyrelsens fortsatta arbete.

  Undersökningen, som består av en styr ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Vad gör vi? (338 kB)

 • Beredskapsplan Forsmark

  Länsstyrelsen i Uppsala län ansvarar för att det finns en planering för beredskapen vid en kärnteknisk olycka i länet.

  Länsstyrelsen i Uppsala län ska efter att ha hört berörda myndigheter, kommuner och landsting upprätta ett särskilt program för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen. (Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor)

  Programmet (Beredskapsplan) är ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Beredskapsplan Forsmark (1 MB)

 • Regional handlingsplan för klimatanpassning

  Handlingsplanens syfte är att bli en vägledning för det fortsatta lokala och regionala klimatanpassningsarbetet. Målet med handlingsplanen är att hjälpa länet att aktivt möta klimatföränndringen, det vill säga minska sårbarheter och tillvarata möjligheter för att utveckla ett långsiktigt robust samhälle.

  Handlingsplanen är uppdelad i två delar, där den första delen beskriver länets klimatanpas ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Vatten och vattenanvändning, Lantbruk, Skogsbruk, Krisberedskap, Planfrågor

  Regional handlingsplan för klimatanpassning i Uppsala län - DEL 1 (12 MB)

  Regional handlingsplan för klimatanpassning i Uppsala län - DEL 2 (13 MB)

  Beställ publikation

 • Risk- och sårbarhetsanalys för Uppsala län 2013

  Meddelandeserie 2013:09

  Länsstyrelsen sammanställer årligen en regional risk- och sårbarhetsanalys i syfta att utgöra en grund för det förebyggande krisberedskapsarbetet i länet.

  Den regionala risk- och sårbarhetsanalysen omfattar såväl Länsstyrelsen som myndighet, som länet och är en del av en ständigt pågående process för att bygga upp en god krisberedskap i länet. Risk- och sårbarhetsan ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Risk- och sårbarhetsanalys för Uppsala län 2013 (890 kB)

 • Greppa Näringen - rådgivning för lantbruk och miljö

  Greppa Näringen är ett kunskapsprojekt som arbetar för att minska lantbrukets miljöpåverkan och samtidigt förbättra lönsamheten i lantbruksföretagen. Projektet drivs i samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna och ett stort antal företag i lantbruksbranschen. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd

  greppa-naringen-broschyr (4 MB)

 • Energieffektiv användning av arbetsmaskiner – ett branschöverskridande samverkansprojekt

  Länsstyrelsen ska som statlig myndighet arbeta med att öka energieffektiviteten och minska de klimatpåverkande utsläppen inom länets verksamhetsområden.

  Arbetsmaskiner inom jordbruk, skogsbruk och entreprenadområdet beräknas stå för nästan åtta procent av de totala utsläppen av klimatpåverkande gaser i Uppsala län.

  I syfte att minska drivmedelsanvändningen och de klimatpåverkande utsläppen ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Broschyr Arbetsmaskiner Övergripande (8 MB)

 • Energieffektiv användning av jordbruksmaskiner – spara bränsle, pengar och miljö

  Länsstyrelsen ska som statlig myndighet arbeta med att öka energieffektiviteten och minska de klimatpåverkande utsläppen inom länets verksamhetsområden.

  Arbetsmaskiner inom jordbruk, skogsbruk och entreprenadområdet beräknas stå för nästan åtta procent av de totala utsläppen av klimatpåverkande gaser i Uppsala län.

  I syfte att minska drivmedelsanvändningen och de klimatpåverkande utsläppen ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Broschyr Arbetsmaskiner Jordbruk (5 MB)

 • Energieffektivare användning av skogsmaskiner – spara bränsle, pengar och miljö

  Länsstyrelsen ska som statlig myndighet arbeta med att öka energieffektiviteten och minska de klimatpåverkande utsläppen inom länets verksamhetsområden.

  Arbetsmaskiner inom jordbruk, skogsbruk och entreprenadområdet beräknas stå för nästan åtta procent av de totala utsläppen av klimatpåverkande gaser i Uppsala län.

  I syfte att minska drivmedelsanvändningen och de klimatpåverkande utsläppen ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Broschyr Arbetsmaskiner Skogsbruk (6 MB)

 • Effektivare användning av entreprenadmaskiner – spara bränsle, pengar och miljö

  Länsstyrelsen ska som statlig myndighet arbeta med att öka energieffektiviteten och minska de klimatpåverkande utsläppen inom länets verksamhetsområden.

  Arbetsmaskiner inom jordbruk, skogsbruk och entreprenadområdet beräknas stå för nästan åtta procent av de totala utsläppen av klimatpåverkande gaser i Uppsala län.

  I syfte att minska drivmedelsanvändningen och de klimatpåverkande utsläppen ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Broschyr Arbetsmaskiner Entreprenad (4 MB)

 • Utvärderingsrapport övning Havsörn 2013

  Rapporten avhandlar den utvärdering som gjordes av kärnenergiberedskapsövning HAVSÖRN 2013. För utvärderingen svarade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och rapporten utgör den utvärderingsansvariges samlade bedömning av övningsmålsuppfyllnad, slutsatser och lärdommar samt förslag till fortsatt arbete. Den samlade bedömningen bygger på de observationer som lokala utvärderare vid övade or ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Utvärderingsrapport övning Havsörn 2013 (894 kB)

 • Bostadsmarknadsanalys Uppsala län 2014

  Länsstyrelsen följer utvecklingen på bostadsmarknaden i länet genom Boverkets bostadsmarknadsenkät. Den innehåller ett samlat material kring kommunernas bedömningar över bostadsmarknaden ur olika aspekter. Rapporten ger inledningsvis en bild av bostadsmarknadsläget, bostadsbeståndet, förväntat bostadsbyggande för att därefter ta upp befolkningsutveckling, pendling och näringsliv, situationen för ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  13-2014-regional-bostadsanalys-2014 (1 MB)

 • Älgförvaltningsplan för Uppsala län

  Viltförvaltningsdelegationen i Uppsala län beslutade i september 2013 om riktlinjer för skötselnav älgstammen i länet för åren 2013-2015. Förvaltningsplanen ska utgöra riktlinjer för länets
  älgförvaltningsområden vid förvaltningen av de lokala älgpopulationerna. Målet är en livskraftig älgstam av hög kvalitet som är i balans med betesresurserna och en produktionsanpassad älgjakt. Älgstammens st ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Jakt och vilt

  04-2014-algforvaltningsplan-2013-2015 (2 MB)

 • Handlingsprogram för uppdragsarkeologi – syfte och inriktning för arkeologi i Uppsala län

  I rapporten formuleras vad Länsstyrelsen vill med uppdragsarkeologi i länet och presenteras en plattform som ska fungera som stöd för inriktning av enskilda undersökningar i Länsstyrelsens förfrågningsunderlag de närmaste åren. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar

  Handlingsprogram för uppdragsarkeologi (749 kB)

 • Tidigmodern och modern tid i Uppsala län – uppdragsarkeologisk kunskapsöversikt 2014

  Rapporten handlar om fornlämningar från ca 1600-1850 och tar vid där kunskapsöversikten om medeltida lämningar slutar. Här behandlas stadslager och lägenhetsbebyggelse, d.v.s. lämningar efter torp och backstugor, vilka tidigare inte setts som fornlämningar och där antikvarisk praxis har varit ojämn.

  Rapporten efterlyser en ökad medvetenhet om de obesuttnas bebyggelselämningar på landsbygden. A ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar

  11-2014-tidigmodern-och-modern-tid (651 kB)

 • Stenålder i Uppsala län

  Rapporten sammanfattar undersökningar av stenålderslokaler I E4-projektet och diskuterar de meningsskiljaktigheter som funnits när det gäller undersökningsmetoder. Särskilt frågor om människors
  rörlighet och kulturell identitet lyfts fram.

  Rapporten beskriver brister när det gäller material som kan belysa förändringar under mesolitikum, hur inlandet utnyttjades, tolkning av hyddor och hus, to ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar

  05-2014-stenalder-i-uppsala-lan (2 MB)

 • Medeltid i Uppsala län

  Med undantag för städerna har uppdragsarkeologi i Uppland hittills endast undantagsvis berört medeltid.

  Rapporten skiljer sig från de andra kunskapsöversikterna genom att den beskriver kunskapsläget utifrån andra rapporter än E4-publikationerna samt i större grad artiklar och avhandlingar.Bland utvecklingsområden nämns ajourhållning av stads-GIS, behov av förundersökningar av medeltida landsby ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar

  07-2014-medeltid-i-uppsala-lan (1 MB)

 • Brons– och järnålder i Uppsala län

  Uppdragsarkeologiska undersökningar under senare år har visat att såväl boplatser som gravar/gravfält och grav/kultplatser har en större variation och komplexitet än vad man tidigare vetat. Särskilt resultaten från infrastrukturprojekten har väsentligt ökat kunskapen när det gäller bebyggelse från äldre järnålder.

  Rapporten beskriver bristande kunskap från länets västra och norra delar samt då ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar

  06-2014-brons-o-jarnalder-i-uppsala-lan (772 kB)

 • Cannabis -information till föräldrar och vuxna

  Många ungdomar i Uppsala län tror att det inte är farligt att testa cannabis. Det stämmer inte. Lär dig mer om varför i denna folder. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Cannabisbroschyr för föräldrar och vuxna (länsversion) (446 kB)

  Cannabisfolder för föräldrar och vuxna (Uppsala kommun version) (445 kB)