Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

För närvarande saknas vissa publikationer, men vi arbetar med att färdigställa så att alla våra publikationer kommer att vara sökbara.

Din sökning gav 220 träffar
 • Hemlöshet – en fråga om bostäder

  Slutrapport för länsstyrelsernas hemlöshetsuppdrag 2012–2014. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Hemlöshet – en fråga om bostäder (2 MB)

 • Förutsättningar för ett utvecklat stöd till föräldrar med barn i tonåren

  Denna rapport undersöker förutsättningar för ett utvecklat stöd till föräldrar med barn i tonåren i Uppsala län.

  Undersökningen visar bland annat att samverkan mellan olika aktörer både inom länet och inom kommunerna behöver stärkas. Alla aktörer bör känna till vad de andra gör, så att föräldrar direkt kan hänvisas till rätt instans oavsett var de först söker stöd. Eftersom syftet med det utök ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Förutsättningar för ett utvecklat stöd till föräldrar med barn i tonåren. (614 kB)

 • Kurskatalog 2015

  Detta är en gemensam kurskatalog för länsstyrelserna i Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Stockholms län. Utbildningarna är framtagna utifrån utbildningsbehov inom området krisberedskap och hantering av större händelser. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Kurskatalog 2015 (465 kB)

 • Fiskeguide Uppsala län 2015-2016

  Uppsala län erbjuder fantastiska möjligheter till fiske året runt. Vår del av Mälaren är vida känd för sitt fina gös- och gäddfiske.
  Länets sjöar bjuder på ett varierat fiske efter abborre, gädda och karpfisk. För den som vill fiska efter regnbåge och öring finns goda möjligheter till put-and-take-fiske i flera av länets vackra skogssjöar. Upplandskusten, med sin varierande natur i form av skyd ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske, Friluftsliv

  Fiskeguide 2015-2016 Högupplöst (11 MB)

 • Vattenanknutna kulturmiljöer intill vattendrag i Uppsala län (Strömaråns vattenavrinningsområde och Strömarån)

  Länsstyrelsens kunskap om lämningar utmed vattendrag och sjöar är idag dålig och ett kunskapsunderlag skulle förbättra möjligheterna att värdera och öka förståelsen för dessa kulturmiljöer vid eventuella åtgärder inom länet. Breja arkeologi och Upplandsmuseet har på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala
  län under 2014 utfört en kulturhistorisk inventering gällande vattenanknutna lämningar utmed Jum ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning, Arkeologi och fornlämningar

  Vattenanknutna kulturmiljöer intill vattendrag i Uppsala län (Strömaråns vattenavrinningsområde och Strömarån) (6 MB)

 • Vattenanknutna kulturmiljöer intill vattendrag i Uppsala län (Fyrisån och Jumkilsån)

  Länsstyrelsens kunskap om lämningar utmed vattendrag och sjöar är idag dålig och ett kunskapsunderlag skulle förbättra möjligheterna att värdera och öka förståelsen för dessa kulturmiljöer vid eventuella åtgärder inom länet. Breja arkeologi och Upplandsmuseet har på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län under 2014 utfört en kulturhistorisk inventering gällande vattenanknutna lämningar utmed Jumk ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning, Arkeologi och fornlämningar

  Vattenanknutna kulturmiljöer intill vattendrag i Uppsala län (Fyrisån och Jumkilsån) (20 MB)

 • Risk- och sårbarhetsanalys för Uppsala län 2014

  Risk- och sårbarhetsanalysen ger en bild av vilka risker, hot och sårbarheter som finns i Uppsala län och vilken förmåga vi har att motstå och hantera dessa, så att krisberedskapsarbetet kan inriktas på ett effektivt sätt. Den regionala risk- och sårbarhetsanalysen omfattar såväl Länsstyrelsen som myndighet, som länet och är en del av en ständigt pågående process för att bygga upp en god krisbere ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle

  Ämnesområde Klimat och energi, Krisberedskap

  Risk- och sårbarhetsanalys för Uppsala län 2014 (2 MB)

 • Regionalt program förorenade områden 2015-2017

  Regionalt program för arbetet med förorenade områden i Uppsala Län 2015-2017.

  Länsstyrelsen har enligt anvisningar från Naturvårdsverket fått i uppdrag att utarbeta ett regionalt program för arbetet med förorenade områden. Arbetet redovisas årligen till Naturvårdsverket. Det regionala programmet ligger till grund för verksamhetsplaneringen inom arbetsområdet och innehåller bland annat en samm ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Verksamheter med miljöpåverkan

  Regionalt_program_Uppsala_2015-2017 (6 MB)

 • Climate and Energy Strategy Uppsala County 2011

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Climate and Energy Strategy Uppsala County 2011 (272 kB)

  Economic Forum 2014, Tarnów – Krynica (1 MB)

 • Vad gör vi?

  Denna rapport undersöker jämställdhetsarbetet i Uppsala läns kommuner. Syftet är att ta reda på vilket arbete som görs idag och vilket stöd som efterfrågas från Länsstyrelsen.

  Förhoppningen är att undersökningen ska skapa en bättre bild av länets jämställdhetsarbete, och kunna fungera som ett stöd
  inför kommunernas och Länsstyrelsens fortsatta arbete.

  Undersökningen, som består av en styr ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Vad gör vi? (338 kB)

 • Beredskapsplan Forsmark

  Länsstyrelsen i Uppsala län ansvarar för att det finns en planering för beredskapen vid en kärnteknisk olycka i länet.

  Länsstyrelsen i Uppsala län ska efter att ha hört berörda myndigheter, kommuner och landsting upprätta ett särskilt program för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen. (Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor)

  Programmet (Beredskapsplan) är ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Beredskapsplan Forsmark (1 MB)

 • Regional handlingsplan för klimatanpassning

  Handlingsplanens syfte är att bli en vägledning för det fortsatta lokala och regionala klimatanpassningsarbetet. Målet med handlingsplanen är att hjälpa länet att aktivt möta klimatföränndringen, det vill säga minska sårbarheter och tillvarata möjligheter för att utveckla ett långsiktigt robust samhälle.

  Handlingsplanen är uppdelad i två delar, där den första delen beskriver länets klimatanpas ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Vatten och vattenanvändning, Lantbruk, Skogsbruk, Krisberedskap, Planfrågor

  Regional handlingsplan för klimatanpassning i Uppsala län - DEL 1 (12 MB)

  Regional handlingsplan för klimatanpassning i Uppsala län - DEL 2 (13 MB)

  Beställ publikation

 • Risk- och sårbarhetsanalys för Uppsala län 2013

  Meddelandeserie 2013:09

  Länsstyrelsen sammanställer årligen en regional risk- och sårbarhetsanalys i syfta att utgöra en grund för det förebyggande krisberedskapsarbetet i länet.

  Den regionala risk- och sårbarhetsanalysen omfattar såväl Länsstyrelsen som myndighet, som länet och är en del av en ständigt pågående process för att bygga upp en god krisberedskap i länet. Risk- och sårbarhetsan ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Risk- och sårbarhetsanalys för Uppsala län 2013 (890 kB)

 • Greppa Näringen - rådgivning för lantbruk och miljö

  Greppa Näringen är ett kunskapsprojekt som arbetar för att minska lantbrukets miljöpåverkan och samtidigt förbättra lönsamheten i lantbruksföretagen. Projektet drivs i samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna och ett stort antal företag i lantbruksbranschen. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd

  greppa-naringen-broschyr (4 MB)

 • Energieffektiv användning av arbetsmaskiner – ett branschöverskridande samverkansprojekt

  Länsstyrelsen ska som statlig myndighet arbeta med att öka energieffektiviteten och minska de klimatpåverkande utsläppen inom länets verksamhetsområden.

  Arbetsmaskiner inom jordbruk, skogsbruk och entreprenadområdet beräknas stå för nästan åtta procent av de totala utsläppen av klimatpåverkande gaser i Uppsala län.

  I syfte att minska drivmedelsanvändningen och de klimatpåverkande utsläppen ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Broschyr Arbetsmaskiner Övergripande (8 MB)

 • Energieffektiv användning av jordbruksmaskiner – spara bränsle, pengar och miljö

  Länsstyrelsen ska som statlig myndighet arbeta med att öka energieffektiviteten och minska de klimatpåverkande utsläppen inom länets verksamhetsområden.

  Arbetsmaskiner inom jordbruk, skogsbruk och entreprenadområdet beräknas stå för nästan åtta procent av de totala utsläppen av klimatpåverkande gaser i Uppsala län.

  I syfte att minska drivmedelsanvändningen och de klimatpåverkande utsläppen ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Broschyr Arbetsmaskiner Jordbruk (5 MB)

 • Energieffektivare användning av skogsmaskiner – spara bränsle, pengar och miljö

  Länsstyrelsen ska som statlig myndighet arbeta med att öka energieffektiviteten och minska de klimatpåverkande utsläppen inom länets verksamhetsområden.

  Arbetsmaskiner inom jordbruk, skogsbruk och entreprenadområdet beräknas stå för nästan åtta procent av de totala utsläppen av klimatpåverkande gaser i Uppsala län.

  I syfte att minska drivmedelsanvändningen och de klimatpåverkande utsläppen ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Broschyr Arbetsmaskiner Skogsbruk (6 MB)

 • Effektivare användning av entreprenadmaskiner – spara bränsle, pengar och miljö

  Länsstyrelsen ska som statlig myndighet arbeta med att öka energieffektiviteten och minska de klimatpåverkande utsläppen inom länets verksamhetsområden.

  Arbetsmaskiner inom jordbruk, skogsbruk och entreprenadområdet beräknas stå för nästan åtta procent av de totala utsläppen av klimatpåverkande gaser i Uppsala län.

  I syfte att minska drivmedelsanvändningen och de klimatpåverkande utsläppen ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Broschyr Arbetsmaskiner Entreprenad (4 MB)

 • Utvärderingsrapport övning Havsörn 2013

  Rapporten avhandlar den utvärdering som gjordes av kärnenergiberedskapsövning HAVSÖRN 2013. För utvärderingen svarade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och rapporten utgör den utvärderingsansvariges samlade bedömning av övningsmålsuppfyllnad, slutsatser och lärdommar samt förslag till fortsatt arbete. Den samlade bedömningen bygger på de observationer som lokala utvärderare vid övade or ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Utvärderingsrapport övning Havsörn 2013 (894 kB)

 • Bostadsmarknadsanalys Uppsala län 2014

  Länsstyrelsen följer utvecklingen på bostadsmarknaden i länet genom Boverkets bostadsmarknadsenkät. Den innehåller ett samlat material kring kommunernas bedömningar över bostadsmarknaden ur olika aspekter. Rapporten ger inledningsvis en bild av bostadsmarknadsläget, bostadsbeståndet, förväntat bostadsbyggande för att därefter ta upp befolkningsutveckling, pendling och näringsliv, situationen för ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  13-2014-regional-bostadsanalys-2014 (1 MB)