E-tjänster

Här hittar du länsstyrelsernas gemensamma e-tjänster.

Övergripande

Komplettering eller yttrande i ärende
Här kan du på ett enkelt sätt lämna in kompletteringar och yttranden i ditt ärende.

Överlämnande av kommunalt beslut
Här kan kommunerna på enkelt sätt överlämna överklagade kommunala beslut efter rättidsprövning till länsstyrelsen.

Miljö och klimat

Samråd 12 kapitlet 6 § miljöbalken
Anmälan för samråd enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken om åtgärder eller verksamheter som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön.

Kemikalier - yrkesmässig och privat hantering
Tillstånd till yrkesmässig överlåtelse eller privat hantering av särskilt farliga kemiska produkter.

Transport och hantering av avfall
Tillstånd till eller anmälan om transport av avfall. Anmälan om insamling, mäklare och handlare av avfall.

Kontrollera avfallstransportörer
Kontrollera företag med gällande tillstånd och anmälningar för transport och hantering av avfall.

Vindbrukskollen (www.vindlov.se)
Via Vindbrukskollen kan du skicka in handlingar till Länsstyrelsen gällande vindkraftsärenden, exempelvis för samråd och tillstånd. Det går det även att skicka in vindkraftsrelaterade handlingar som rör förhandsbesked för bygglov, bygglov samt anmälan till kommunen.

Djur och natur

Besiktning av djurstall
Här kan du anmäla att din förprövade byggnation är klar för slutbesiktning samt att du önskar ta byggnationen i bruk.

Nedgrävning av häst
E-tjänsten har upphört. Från och med 1 februari 2015 behövs inte något tillstånd från Länsstyrelsen för nedgrävning av död häst. Fortfarande gäller att kommunen ska godkänna platsen. Kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen eller motsvarande i din kommun.

Veterinär vid tävling
För att få ordna en offentlig tävling med djur kan en tävlingsveterinär behövas.

Verksamhet med djur
Tillstånd för verksamhet med djur enligt 16 § djurskyddslagen.

Preparera, handla med och förevisa växter och djur
För att preparera eller handla med vilda djur och växter eller för att i djurpark visa upp djur av vilda arter krävs nästan alltid tillstånd från länsstyrelsen.

Näringsliv och föreningar

Stiftelser
Med e-tjänsten kan du bland annat skicka in årsredovisningar och revisionsberättelser, ändra uppgifter och beställa registreringsbevis.

Bevakningsföretag
Med e-tjänsten kan du som anmäld registertecknare i auktoriserat bevakningsföretag ansöka om godkännande av personal och anmäla när redan godkänd person påbörjar eller avslutar sin anställning i företaget.

Bygdemedel
Bygdemedel är en ersättning till bygder som blivit berörda genom utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska användas till investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service eller annat som är till allmännytta för bygden.

Människa och samhälle

Primärproduktion livsmedel - registrering av anläggning
Om du är företagare och producerar livsmedel i primärproduktion ska du registrera din anläggning på länsstyrelsen. Här får du information om registreringen och du kan registrera din anläggning för primärproduktion av livsmedel.

Utströende av aska efter avliden
För att få strö ut askan efter en avliden person på annan plats än begravningsplats krävs tillstånd från länsstyrelsen.

Samhällsplanering och kulturmiljö​

​​F​ornlämnings- och markavvattningsärenden i skog

Via e-tjänster hos Skogsstyrelsen kan du skicka in ärenden med koppling till skog som hanteras av olika myndigheter. Bland annat kan du skicka in fornlämnings- och markavvattningsärenden till länsstyrelsen.​

Radonsanering (Boverket)
Radonbidraget har upphört. Om du redan har fått din ansökan om radonbidrag beviljad kommer du att få pengarna utbetalda som planerat. Sista ansökningsdag för radonbidrag var 31 december 2014 (ankomstdatum till länsstyrelsen).

Solceller
Sök bidrag till solceller. Ansökan görs på Boverkets webbplats men handläggs av länsstyrelsen.

Stöd till bostäder för äldre personer
Du kan söka stöd för ny- eller ombyggnad för särskilda boendeformer för äldre. Ansökan görs på Boverkets webbplats men handläggs av länsstyrelsen.

Investeringsstöd för energilagring i hemmet
Stödet kan sökas av privatpersoner som vill lagra sin egenproducerade el i hemmet. Ansökan görs på Boverkets webbplats men handläggs av länsstyrelsen.

 Support

Genom länsstyrelsernas support kan du få hjälp med

- hur formulären ska användas.

- tekniska problem eller frågor som rör webbplatsen

Supportens öppettider är:
måndag - fredag 7:30 - 16:30

Telefon 010-22 30 303

Support via e-post