Rekommendationer för ny bebyggelse längs länets sjöar och vattendrag

Länsstyrelsen har tagit fram rekommendationer för på vilka höjdnivåer ny bebyggelse får uppföras intill länets sjöar och vattendrag.

Rekommendationerna utgår från risken för översvämning och gäller vid samtliga vattendrag och sjöar i länet förutom för Mälaren och för havet.

Klimatförändringar gör att vattenflödena i våra sjöar och vattendrag kommer att förändras. I och med detta har Länsstyrelsen tagit fram rekommendationer om var och hur ny bebyggelse får uppföras längs länets sjöar och vattendrag.

– Med mildare vintrar med mer regn kommer flödena i många vattendrag att öka under vintertid jämfört med i dag. Det vi planerar och bygger i dag ska finnas kvar en lång tid. Därför behöver vi ta hänsyn till den utvecklingen redan nu. Vi anser att försiktighetsprincipen bör användas och att ingen ny bebyggelse ska placeras inom översvämningskänsliga områden, säger Greta Hebel, som arbetar med klimatanpassning vid Länsstyrelsen.

Nivån som Länsstyrelsen rekommenderar att ny bebyggelse ska planläggas på beror på vilken sorts bebyggelse det är:

  • sammanhållen bebyggelse och samhällsfunktioner av betydande vikt behöver placeras ovanför nivån för ett beräknat högsta flöde.
  • enstaka byggnader av lägre värde behöver placeras ovan nivån för ett 100-års flöde.

 

För att underlätta planarbetet för kommunerna har Länsstyrelsen tagit fram rekommenderade lägsta nivåer för de tre största vattendragen i länet – Norrtäljeån, Tyresån och Oxundaån.

För okarterade vattendrag är det kommunens ansvar att visa på att bebyggelsen blir lämplig med hänsyn till risken för översvämning.

Får kommunerna göra avsteg från rekommendationerna?
– I vissa fall kan avsteg från angivna nivåer vara motiverade. Det får avgöras i varje enskilt fall. Kommunerna behöver då motivera avstegen genom till exempel riskbedömningar, utredningar eller karteringar för att påvisa att den planerade exploateringen är ändamålsenlig med hänsyn till risken för översvämning. Kommunen ska även visa att exploateringen inte tar skada i framtiden om det finns en risk för översvämning, säger Greta Hebel.

Om en detaljplan kan innebära att bebyggelsen är olämplig i förhållande till översvämningsrisken ska Länsstyrelsen enligt lag upphäva kommunens beslut.

Läs mer

Rekommendationerna och karteringsunderlaget finns beskrivet i Länsstyrelsens Faktablad 2017:1

GIS-data med MSB:s översvämningskarteringar för nedladdning

Länsstyrelsens webbgis