Klimatanpassad samhällsplanering – checka med listan att du fått det rätt!

För att underlätta för planhandläggare att beakta klimatanpassning i fysisk planering har länsstyrelserna tagit fram en checklista. Checklistan är en hjälp för planhandläggaren att se vilka frågeställningar som är lämpliga att titta på i översiktsplanen eller detaljplanen.

​Varmare temperaturer, förändrade nederbördsmönster med mer kraftiga regn, stigande havsvatten och förändrade flöden i vattendrag och sjöar i kombination med ett ökat bostadstryck gör att samhället blir mer sårbart. Att ta hänsyn till klimatanpassningsperspektivet i planeringen är en förutsättning för att det samhället som vi bygger ska bli robust och klimatsäkert.

För att hjälpa planhandläggare med detta har Länsstyrelserna tagit fram en checklista för klimatanpassning i fysisk planering.

– Checklistan är en hjälp för planhandläggaren att se vilka frågeställningar, utifrån fyra olika klimateffekter, som är lämpliga att titta på i översiktsplanen eller detaljplanen för att en plan ska anses vara klimatanpassad, säger Karin von Sydow, klimatanpassningssamordnare på Länsstyrelsen Stockholm.

– Checklistan syftar inte till att svara på hur vissa frågor inom planeringen är lösta utan den har fokus på att uppmärksamma planeraren om olika frågor är utredda, inte kvalitén på utredningen.

I det skarpa skedet är PBL alltid en tolkningslagstiftning och de frågeställningar checklistan ställer är inte kompletta eller en kravlista. Handläggaren ska se det som exempel på frågor som kan konkretisera vad en klimatanpassad planering kan innebära.

Checklista för klimatanpassning i fysisk planering