Tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Tillsyn innebär kontroll av efterlevnaden av miljöbalken samt de föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken. Operativ tillsyn utövas av en tillsynsmyndighet mot någon som bedriver en verksamhet som omfattas av miljöbalken.

Tillsynsmyndighet över miljöfarliga tillståndspliktiga verksamheter (A- och B-verksamheter) är länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan överlåta tillsynsansvaret till kommunen om kommunen begär detta. Länsstyrelsen i Stockholms län har tillsynsansvaret för 55 miljöfarliga verksamheter och 23 täkter.

Tillsynen innefattar rådgivning och information, men också att tvingande krav kan ställas på verksamhetsutövare med stöd av miljöbalkens tillsynsregler.

Några viktiga verktyg i tillsynen är:

  • en årlig miljörapport
  • uppföljning av egenkontroll
  • inspektioner
  • miljösanktionsavgifter
  • åtalsanmälan

Miljörapport

Varje år ska alla tillståndspliktiga verksamheter lämna in en miljörapport enligt miljöbalken. Vad som ska redovisas i rapporten står i Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapporter (NFS 2006:9).

Från och med 2011 är det obligatoriskt att göra detta elektroniskt via Svenska miljörapporteringsportalen, SMP. Därifrån skickas meddelande till tillsynsmyndigheten som då kan gå in och granska rapporten på SMP:s webbplats.

Egenkontroll

Den som driver en verksamhet eller som gör något som påverkar miljön ska själva kontrollera och visa att de följer miljöbalken. Det kallas för egenkontroll. Egenkontrollen innefattar den organisation, de rutiner (till exempel för drift, skötsel och underhåll), åtgärder och liknande som skapar förutsättningar för lagefterlevnad, liksom för ett miljö- och hälsoskyddsarbete som är ägnat att bidra till en uthållig utveckling.

Den som bedriver en verksamhet som är anmälnings- eller tillståndspliktig ska följa bestämmelserna i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. Till vägledning finns också allmänna råd och en handbok från Naturvårdsverket.

Miljösanktionsavgift

För överträdelse av vissa bestämmelser i Miljöbalken ska tillsynsmyndigheten ta ut en miljösanktionsavgift. När sådan avgift ska tas ut framgår avförordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter. Ett exempel på överträdelse är om en verksamhetsutövare är försenad med att ge in en miljörapport.

Åtalsanmälan

Om en tillsynsmyndighet misstänker att en verksamhet medför att bestämmelser i miljöbalken eller en föreskrift meddelad med stöd av balken överträds, är myndigheten skyldig att anmäla detta till polis- eller åklagarmyndigheten. Tillsynsmyndigheten ska bara konstatera om en bestämmelse överträtts och inte göra någon bedömning i sakfrågan.