Igelbäcken i Solna

Igelbäcken i Solna är ett kommunalt naturreservat.

I Igelbäckens naturreservat i Solna finns en omväxlande natur med skog och öppen mark, bergknallar och sänkor. Det finns många stigar och motionsspår i området.

Genom reservatet rinner Igelbäcken i öst-västlig riktning. Bäcken rinner in i Solna vid T-banebron och flyter långsamt genom dalgångens flacka gräsmark i Västerjärva och Överjärva. I Sörentorp är marken brantare och bäcken forsar fram över stenar och trädrötter. Här trivs strömstaren. Bäcken blir sedan lugnare och ringlar sakta fram genom Ulriksdals slottspark under skuggande lövträd.

I reservatet finns hundraårig granskog och på hällmarkerna står tallar som är upp emot 200 år. Små kärr och fuktlövskogar är viktiga livsmiljöer för groddjur och snäckor. I Sörentorp finns en vacker ekbacke.


 Igelbäckens naturreservat i Solna

För mer information:
Solna stad

Karta

Get Microsoft Silverlight