Kappsta

Kappsta naturreservat ligger på södra delen av Lidingö vid Lilla Värtan.

Området utgörs av en förkastning i sydvästlig riktning med ett morän- och lertäckt strandplan. Vegetationen består av hällmarkstallskog, blåbärsgranskog, ädellövslundar, klipp- och vasstränder och kulturhävdad mark i form av mer eller mindre igenväxta sekelskiftesträdgårdar. Området hyser ett flertal grova och mycket gamla ekar och tallar. Inom den kulturhävdade marken finns välväxta, främmande trädslag samt ett antal sällsynta så kallade gräsfröinkomlingar som blårapunkel, vitfryle och parksmörblomma. Här finns också två världsunika skogsfibblor samt ett antal sällsynta lundväxter. Området är ett viktigt närströvområde.

Ändamålet med naturvårdsområdet är att bevara områdets natur- och kulturmiljö med dess skyddsvärda och specifika växt- och djurliv samt rester av tidigare bebyggelse och markanvändning. Området skall vara tillgängligt för friluftslivet. Vid konflikter mellan friluftslivet och natur- och kulturvärden skall naturvärdena prioriteras.


 Kappsta naturreservat

Ordningsföreskrifter

Reservatsbeslut och skötselplan

Fakta
Kommun:  Lidingö

Bildat år: 1995

Totalarea (ha): 10,0 varav land: 8,7

Reservatsförvaltare: Lidingö stad

Markägare: Lidingö stad

 Externa länkar

Karta

Get Microsoft Silverlight