Vad är k-märkt?

Begreppet "k-märkta hus" har ingen formell eller juridisk innebörd. Det man i folkmun menar när man pratar om k-märkta hus är istället byggnader som omfattas av flera olika typer av skyddslagstiftning.  

Länsstyrelsen ansvarar
för byggnadsminnen och kyrkor

Vissa byggnader anses ha ett så stort värde att det är en nationell angelägenhet att de bevaras för framtiden. Dessa byggnader skyddas genom Kulturmiljölagen (1988:950). Hit hör våra byggnadsminnen och de flesta kyrkorna. Länsstyrelsen handlägger frågor som rör dessa byggnader. 

De flesta byggnader skyddas av kommunen

De flesta kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i landet skyddas dock på kommunal nivå, genom plan- och bygglagen. Till denna kategori hör flertalet av de byggnader vi i dagligt tal kallar k-märkta.

Om byggnaden ligger inom detaljplanelagt område kan speciella bestämmelser föras in i den detaljplan som gäller för fastigheten. Bestämmelserna kan reglera att byggnadens användning ska anpassas till kulturvärdet (Q). Byggnaden kan även omfattas av skyddsbestämmelser (q) eller varsamhetsbestämmelser (k) som anger vad i byggnaden som ska bevaras och hur underhåll och förändringar får utföras. Utanför detaljplanelagt område kan kulturmiljövärden ibland regleras i särskilda områdesbestämmelser.

På kommunal nivå finns också kulturmiljövårdsprogram där kommunens kulturmiljöer presenteras. Kulturmiljövårdsprogrammen baseras på inventeringar av bebyggelsen där de kulturhistoriska värdena bedömts och klassificerats. Att bebyggelse pekats ut som kulturhistoriskt värdefull på detta sätt innebär inget automatiskt skydd. Plan- och bygglagen innehåller dock generella bestämmelser om hur kulturhistoriskt värdefull bebyggelse ska hanteras.

I Stockholms stad har Stockholms stadsmuseum stadens uppdrag att klassificera bebyggelsens kulturhistoriska värden. Kanske har du hört att ditt hus är "blått" eller "grönt"? Då är det stadsmuseets klassificering som avses.

Vänd dig till stadsbyggnadskontoret i din kommun om du undrar över vilka bestämmelser din fastighet omfattas av!