Byggnadsminnena ska spegla länets särart och historiska utveckling.

Stockholms län har en rik och mångfacetterad historia. Det är Länsstyrelsens avsikt att denna historia ska lyftas fram och tydliggöras genom länets byggnadsminnen.
Riksförsäkringsverket ritat av Sigurd Lewerentz

I länet finns för närvarande 193 byggnadsminnen enligt Kulturmiljölagen (1988:950). Dessutom finns 76 statliga byggnadsminnen enligt förordningen om statliga byggnadsminnen (SFS 1988:1229). De flesta statliga byggnadsminnena förvaltas av Statens fastighetsverk, men även av andra myndigheter som Fortifikationsverket och Sjöfartsverket. Riksantikvarieämbetet har tillsyn över de statliga byggnadsminnena.  

Tillsammans är byggnadsminnena tänkta att på ett tydligt sätt visa vår historia och samhällsutveckling. Urvalet spänner över alltifrån slott och herresäten till offentliga byggnader, bostadshus, industrier och många andra typer av bebyggelse både i stad och på landsbygd.

För att Stockholms läns byggnadsminnen så bra som möjligt ska representera länets särart har Länsstyrelsen tagit fram riktlinjer för nya byggnadsminnesförklaringar. Riktlinjerna fokuserar på det som vi uppfattar som särskilt viktigt att slå vakt om i länets, och lyfter särskilt fram:

  • Stockholms län som huvudstadsregion, med kulturmiljöer som speglar de ekonomiska, politiska och administrativa strukturer som hänger samman med rikets styrelse alltsedan medeltiden.
  • Stockholms skärgård, med sina 30 000 öar, kobbar och skär, där kulturlandskapet präglats av småskaligt jordbruk och fiske, och under senare tider av friluftslivets utveckling i landet.
  • Stockholms län som framstående industriregion, där den industriella verksamheten har varit en förutsättning för regionens starka urbanisering och tillväxt och som har påverkat exempelvis utbyggnaden av bostäder och sociala inrättningar, liksom folkrörelsernas byggnader och miljöer.

På Stockholms läns museums hemsida finns mycket information om besöksvärda kulturmiljöer i länet. Där hittar du såväl en guide till miljöernas historia som tips på hur du bäst tar dig till platsen.

>> Upptäck länet!