Vanliga frågor

Bor jag i ett k-märkt hus? Var kan jag hitta information om byggnadsminnen och vilka regler är det egentligen som gäller? Här får du snabba svar på vanliga frågor!

Bor jag i ett k-märkt hus?

De kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna som inte är byggnadsminnen skyddas på kommunal nivå, genom plan- och bygglagen. Till denna kategori hör flertalet av de byggnader vi i dagligt tal kallar k-märkta. Vänd dig till stadsbyggnadskontoret i din kommun om du undrar över vilka bestämmelser din fastighet omfattas av! Läs mer...

Hos Stockholms stadsmuseum finns mycket information om kulturhistorisk bebyggelse och byggnadsvård. Läs mer... 

 

Jag ska renovera mitt k-märkta hus. Kan jag få bidrag?

Som ägare eller förvaltare till en kulturhistoriskt värdefull fastighet eller miljö har du i vissa fall möjlighet att få bidrag av Länsstyrelsen. Bidragen syftar till att stödja vård och tillgängliggörande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och landskap. Bidragsmedlen är begränsade, och alla som söker kan tyvärr inte få del av bidragen. Vi bedömer inkomna ansökningar utifrån kulturmiljöns värde, vilka insatser som planeras och hur miljön förvaltas långsiktigt. Störst chans har du att få bidrag om miljön omfattas av lagskydd, exempelvis genom en byggnadsminnesförklaring. Läs mer...

 

Jag vill rädda en hotad byggnad/miljö.
Kan Länsstyrelsen hjälpa till?

Det är möjligt för vem som helst att väcka fråga om byggnadsminnesförklaring. Men hot om rivning är inte tillräckligt skäl för att Länsstyrelsen ska byggnadsminnesförklara en byggnad. När en byggnad väl står inför hot om rivning eller förvanskning är en byggnadsminnesförklaring ofta svår att genomföra. Länsstyrelsen har visserligen lagmässig möjlighet att genomföra en byggnadsminnesförklaring mot ägarens vilja, men i praktiken anser vi inte att det är ett konstruktivt arbetssätt.

Länsstyrelsen ställer mycket höga krav på de byggnader som byggnadsminnesförklaras. Av alla byggnader med höga kulturhistoriska värden är det bara ett mycket litet antal som skyddas på detta sätt. Länsstyrelsen arbetar för att urvalet av byggnadsminnen ska spegla viktiga historiska skeenden och företeelser så rättvisande och mångsidigt som möjligt. Vid nya byggnadsminnesförklaringar tar därför Länsstyrelsen hänsyn till de byggnadsminnen som redan finns. Det kan leda till att en byggnad eller bebyggelsemiljö inte byggnadsminnesförklaras trots att den uppfyller de krav på kulturvärden som ställs. Läs mer...