Kulturmiljövård

Områden vars kulturhistoriska värde anses vara så högt att dess bevarande är av nationell betydelse kan enligt 3 kap Miljöbalken utnämnas till Riksintresse för kulturmiljövården. Kulturmiljöer av riksintresse ska spegla människans historia från forntid till nutid och såväl skiftningar i estetiska ideal som olika tiders sociala, tekniska och ekonomiska förutsättningar.
Skärgårdssamhället Sandhamn är riksintresse.

En riksintressant kulturmiljö betraktas alltid ur ett helhetsperspektiv. Det betyder att man lägger stor vikt vid hur människan har samspelat med naturen och omvärlden. Mänskliga aktiviteter, konstruktioner och kulturyttringar ses alla som delar i en sammanhängande helhet. Områdena kan återspegla såväl specifika historiska skeenden som lång historisk kontinuitet och långsamma förändringar. Våra riksintressanta kulturmiljöer fungerar på detta vis som ett läsverktyg för hela vår historia med dess sociala, ekonomiska och kulturella bredd och regionala särarter.

Riksintressanta kulturmiljöer i Stockholms län

Det finns ca 1700 riksintressen för kulturmiljövården, av dessa finns 131 stycken i Stockholms län. De innefattar en mängd miljöer som representerar olika aktiviteter och historiska epoker.

Stockholms län är speciellt genom sin närhet till den politiska makten och genom den intensiva handel som präglat regionen. Hela Stockholms innerstad utgör därför ett samlat riksintresse i egenskap av politiskt, administrativt och kulturellt centrum sedan medeltiden. Både kungliga slott, administrativa byggnader, nöjesetablissemang och anläggningar som hör till sjöfarten och handeln är uttryck för Stockholms stads speciella karaktär.  För att kunna läsa länets kulturmiljöer måste huvudstaden, landsbygden och småsamhällena sättas i relation till varandra, till landskapet och till närheten till havet och handelslederna.

Ett 30-tal av Stockholms läns riksintressanta kulturmiljöer består av bördiga slotts- och herrgårdsmiljöer med en ofta lång kontinuitet av jordbruk och bosättningar. Den moderna storstadens framväxt och dess konsekvenser för det sociala livet representeras bland annat genom områden såsom den första villaförorten Djursholm, sommarkolonin Barnens Ö och ett flertal sommarnöjesområden. En mängd industrier har behövts för att försörja Stockholms expansion samtidigt som närheten till handeln och makten har lockat stora och nationellt betydelsefulla industrier att etablera sig i länet. Den industriella historien präglar länet än idag och finns representerad i en rad av riksintressen för kulturmiljövården.

Riksintressanta områden kan variera mycket i storlek. Det kan vara allt från enhetliga, mindre områden såsom Tumba pappersbruk till vidsträckta miljöer såsom Ytterskärgårdens jakt- och fiskeplatser i Värmdö kommun.