Handläggningstid för samråd om detaljplaner

Vi räknar med att vi i genomsnitt handlägger ärenden om samråd om detaljplaner inom den angivna handläggningstiden.
 Timglas

Aktuell handläggningstid är 52 dagar.

(Uppdaterades senast 2018-03-06) 

 

Tiden ovan gäller generellt för ärenden om samråd om detaljplaner. Ärendets karaktär och omfattning påverkar hur lång tid det tar att handlägga. Ditt ärende kan därför skilja sig något från den aktuella handläggningstiden

Vad händer med ditt ärende på Länsstyrelsen?

Alla planärenden som kommer in för yttrande till Länsstyrelsen diarieförs. En handläggare kontrollerar om några riksintressen, miljöintressen eller om människors hälsa och säkerhet berörs av den aktuella planen.

I sådana fall sänds planen för synpunkter till andra enheter inom Länsstyrelsen eller till annan statlig myndighet. Därefter sammanställer handläggaren synpunkterna i ett yttrande som skickas till den kommun som planen gäller.

Samråd om detaljplan i planprocessen enligt Plan och bygglagen

Planprocessen enligt Plan och bygglagen består vanligen av skedena samråd och granskning före kommunens antagande av planen. Om det behövs för att underlätta detaljplanearbetet ska planens utgångspunkter och mål anges i ett särskilt program. I varje skede ska planen sändas till Länsstyrelsen för synpunkter. Framförda synpunkter och förslag redovisas i en samrådsredogörelse.

I arbetet med att ta fram en detaljplan ingår att kommunen ska samråda om ett förslag till detaljplan för att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan. Samrådet ska ske förutom med sakägare och bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs även med myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget.

Varför yttrar sig Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen har statens uppdrag att samordna statens intressen. Har planen remitterats av kommunen eller Länsstyrelsen till andra statliga organisationer eller myndigheter för synpunkter, kommer Länsstyrelsen att göra en sammanvägd bedömning av statliga intressen. Detta kan inte göras förrän allas synpunkter har kommit in.  

Läs mer

Läs mer om detaljplaner.

 Aktuellt