Handläggningstid för granskning och utställning detaljplaner

Aktuell handläggningstid beskriver den genomsnittliga tid vi räknar med att det tar att bli klara med ärendena.

 

Timglas   

Aktuell handläggningstid är 32 dagar. 

(Uppdaterades senast 2018-03-06)

Tiden ovan gäller generellt för ärenden om yttrande över granskning och utställning för detaljplaner. Ärendets karaktär och omfattning påverkar hur lång tid det tar att handlägga. Ditt ärende kan därför skilja sig något från den aktuella handläggningstiden.

Vad händer med ditt ärende på Länsstyrelsen?

Alla planärenden som kommer in för yttrande till Länsstyrelsen diarieförs. En handläggare kontrollerar om några riksintressen, miljöintressen eller om människors hälsa och säkerhet berörs av den aktuella planen.

I sådana fall sänds planen för synpunkter till andra enheter inom Länsstyrelsen eller till annan statlig myndighet. Därefter sammanställer handläggaren synpunkterna i ett yttrande som skickas till den kommun som planen gäller.

Planprocessen enligt Plan och bygglagen

Planprocessen enligt Plan och bygglagen består vanligen av skedena samråd och granskning före kommunens antagande av planen. Om det behövs för att underlätta detaljplanearbetet ska planens utgångspunkter och mål anges i ett särskilt program. I varje skede ska planen sändas till Länsstyrelsen för synpunkter. Länsstyrelsens och andras synpunkter sammanställs av kommunen i ett granskningsutlåtande som fogas till planen inför kommunens antagande av planen.

Innan en detaljplan kommer för granskning och antagande har kommunen genomfört ett samråd om ett förslag till detaljplan. Framförda synpunkter och förslag ska redovisas i en samrådsredogörelse.

Förslaget bearbetas ofta efter samrådet och ett färdigt förslag tas fram inför granskning och antagande. Förslaget till detaljplan ska kungöras, på kommunens anslagstavla och i en ortstidning, och göras tillgängligt för granskning under minst tre veckors tid. Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra detta skriftligt under granskningstiden.

Varför yttrar sig Länsstyrelsen över granskning och utställning?

Länsstyrelsen har statens uppdrag att samordna statens intressen. Har planen remitterats av kommunen eller Länsstyrelsen till andra statliga organisationer eller myndigheter för synpunkter, kommer Länsstyrelsen att göra en sammanvägd bedömning av statliga intressen. Detta kan inte göras förrän allas synpunkter har kommit in. I regel innebär det att Länsstyrelsens yttrande oftast lämnas mer än en vecka efter kommunens svarstid.

Läs mer

Om detaljplaner