Handläggningstid för anmälan om föryngringsavverkning

Vi räknar med att vi kan handlägga 90 procent av alla anmälan om föryngringsärenden inom den angivna handläggningstiden.
 Illustration: Timglas.

Aktuell handläggningstid är 8 veckor.

(Uppdaterades senast 2018-01-16)

Tiden ovan gäller generellt för ärenden gällande anmälan om föryngringsärenden. Ditt ärende kan därför skilja sig från den aktuella handläggningstiden. 

Vad händer med ditt ärende på Länsstyrelsen?

Skogsstyrelsen skickar alla avverkningsanmälningar som berör fornlämningar direkt till Länsstyrelsen. Arbetet pågår med att ta fram en inlämningsfunktion där anmälan går direkt till Länsstyrelsen.

Din anmälan diarieförs hos Länsstyrelsen och fördelas till en handläggare.

Handläggaren granskar ärendet för att se om det är komplett. Efter att Länsstyrelsens handlagt ärendet skickas ett beslut eller meddelande till fastighetsägaren, med kopia till eventuellt ombud. Beslutet eller meddelandet innehåller de villkor som gäller för åtgärder i skogen. Exempel på villkor och rekommendationer är förbud att markbereda eller att bryta stubbar där fornlämningar finns, och att markera lämningarna med "OK kulturstubbe". 

Av villkoren framgår också hur nära fornlämningarna du får plantera. Till varje beslut hör också en karta som visar avverkningsområdet och hur stora områden som omfattas av villkoren.

Fastighetsägaren ibland ombuden ansvarar för att de personer som ska utföra avverkningen informeras om innehållet i Länsstyrelsens beslut eller meddelande.

Ibland kan det vara svårt att på platsen hitta de fornlämningar som finns registrerade i fornminnesregistret FMIS. Då kan du kontakta Länsstyrelsens kulturmiljöenhet som kan hjälpa till med markering i fält. Hör av dig i god tid, gärna en månad innan avverkningen ska påbörjas.

Läs mer om

Läs vidare om inför skogsåtgärder.