Handläggningstid för anmälan om fornlämning

Vi räknar med att vi kan handlägga 90 procent av alla inkommande ärenden om ingrepp i fornlämning inom den angivna handläggningstiden.
 Illustration: Timglas.

Aktuell handläggningstid är 4 månader.

(Uppdaterades senast 2018-01-16)

Observera att tidsangivelsen gäller generellt för ärenden om ansökan om tillstånd för ingrepp i fornlämning. Ärendets karaktär och omfattning påverkar hur lång tid det tar att handlägga. Ansökan om ingrepp i fast fornlämning kan röra allt från långa kabeldragningar, omfattande motorvägsbyggen till ärenden som privatpersoners garagebygge med mera. Handläggningstiden för ditt ärende kan därför skilja något från den aktuella handläggningstiden.

Vad händer med ditt ärende på Länsstyrelsen?

När din ansökan kommit in till Länsstyrelsen diarieförs den och ges till en handläggare. Handläggaren bedömer om ansökan är komplett. Om något saknas får du besked om vad du ska komplettera med. När ärendet är komplett prövar Länsstyrelsen om tillstånd kan beviljas och i så fall vilka villkor som gäller. I många fall krävs det först en arkeologisk förundersökning för att avgöra om och i vilken omfattning fornlämningen berörs. Länsstyrelsen fattar i sådant fall ett särskilt beslut om arkeologisk förundersökning samt vilket arkeologiskt företag som ska utföra undersökningen. Den som ansöker om tillstånd betalar kostnaden för de arkeologiska åtgärderna. Om du ska skicka in en ansökan, tänk på: Skicka in din ansökan i god tid. Ju mer komplett information du lämnar desto snabbare kan vi handlägga ärendet . Tänk på att beskriva vad som ska göras, hur, av vem och var. Skicka gärna med foto. Glöm inte skicka med tydliga kartor, fastighetsuppgifter och fullständiga kontaktuppgifter så vi lätt kan kontakta dig. 

Läs mer

Läs mer om guide till lagstiftningen om fornlämningar.