Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland Länsstyrelsens olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Kontakta oss

Om du inte hittar det du söker eller har frågor om publikationer kontakta: Elisabeth Frisén, tfn 010-223 13 23,
e-post: bibliotek.stockholm@lansstyrelsen.se 

Urval: Samhällsplanering & kulturmiljö, Infrastruktur och ITRensa urval
Din sökning gav 27 träffar
 • Framtidens transportsystem, mars 2014

  Nyhetsbrev om den pågående åtgärdsplaneringen när det gäller transportinfrastruktur för Stockholms län 2014–2025.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Infrastruktur och IT

  Ladda hem (141 kB)

 • Nutid & framtid 2014:1. In- och utpendlingen ökar i Stockholms län

  Det har sedan länge varit känt att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis. I detta nummer redovisas pendlingens omfattning både in och ut, men också den mycket omfattande inomregionala pendlingen med bl.a. kommunala jämförelser. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Infrastruktur och IT, Om länet

  Ladda hem (435 kB)

 • Metod för jämställdhetskonsekvensbedömning av länsplan 2014-2025 i Stockholms län

  På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län har Trivector Traffic utvecklat ett förslag på metod för jämställdhetskonsekvensbedömning av länsplanen för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Jämställdhet, Infrastruktur och IT

  Ladda hem (2 MB)

  Bilaga med mall för jämställdhetsbedömning (Excel-fil) (28 kB)

 • Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025

  Den kraftiga befolkningsökningen ställer krav på uppåt 300 000 nya bostäder. Förtätning och nyplanering av bostadsområden behöver samplaneras med kollektivtrafik för att undvika ökat bilberoende och klara våra miljöutmaningar. Detta har varit utgångspunkten för Länsstyrelsen i framtagandet av länsplanen. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Infrastruktur och IT

  Ladda hem (3 MB)

  Bilaga 7 : Miljökonsekvensbeskrivning gällande förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 (2 MB)

  Remissammanställning (423 kB)

  Beslut (359 kB)

 • Miljökonsekvensbeskrivning gällande förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2024

  Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. Under arbetet med miljöbedömningen har samråd genomförts för att ge berörda myndigheter och allmänhet möjlighet till insyn och påverkan i arbetet med länsplanen. Miljökonsekvensbeskrivningen dokumenterar resultatet av miljöbedömningsprocessen. Här
  analyseras också den betydande miljöpåverkan ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Infrastruktur och IT

  Ladda hem (2 MB)

 • Nutid och framtid 2013:5. Små skillnader mellan män och kvinnor i arbetspendlingen

  Traditionellt finns uppfattningen att män pendlar både mer och längre till arbete och studier än vad kvinnor gör. Denna studie bekräftar att det finns skillnader, men att de är relativt små – oavsett om man tittar på antal pendlare, pendlingssträcka eller uppskattad restid. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2013

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Infrastruktur och IT, Om länet

  Ladda hem (236 kB)

 • Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 - remiss

  Åtgärdsplaneringen är processen för framtagande av ny länsplan och ny nationell plan. Planeringen styrs av regeringens direktiv som gavs 20 december 2012 och anger de preliminära finansiella ramarna för tidsperioden 2014 – 2025. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat, Näringsliv & föreningar, Samhällsplanering & kulturmiljö, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Näringslivsutveckling, Infrastruktur och IT, Om länet

  Ladda hem (1 MB)

  Missiv remiss länsplan 2014-2025 (47 kB)

  lansplan-miljokonsekvensbeskrivning-av-forslaget-till (1 MB)

  Länsplan 2014-2025 - snabböversikt föreslagna projekt (117 kB)

 • Kartläggning av bredband och IT-infrastruktur i Stockholms läns landsbygd

  Rapporten ger ett regionalt perspektiv på bredbandsutvecklingen. Den är tänkt att fungera som underlag till kommuner och aktörer för fortsatt arbete med att utveckla och tillgängliggöra IT-infrastrukturen i Stockholm läns landsbygd. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Näringslivsutveckling, Infrastruktur och IT

  Ladda hem (2 MB)

 • Analys av utvecklingstendenser i Stockholmsregionen. Strukturfonderna 2014−2020

  Rapporten utgör Stockholmsregionens analys av förutsättningar och behov inom regionens prioriterade områden i tillväxtarbetet. Analysen – som tar avstamp i EU:s tillväxtstrategi Europa 2020, RUFS 2010 och Stockholmsregionens prioriteringar – belyser utvecklingstendenser i ett internationellt perspektiv och ska ligga till grund för inriktning i strukturfondsprogrammen 2014–2020.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Näringsliv & föreningar, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Företagsstöd, Konkurrens, Näringslivsutveckling, Projektstöd, Kunskap och kompetensförsörjning, Integration, Infrastruktur och IT, Planfrågor, EU och internationellt

  Ladda hem (714 kB)

 • Nutid och framtid 2013:2. Pendlingsmönstren i Stockholms län

  Stockholmsregionen har en dynamisk arbetsmarknad med omfattande pendling såväl inom som utom länet.

  I en ny sammanställning kartläggs nu dessa resor samt deras betydelse för regionens utveckling.

  – Med en förväntad framtida kompetensbrist i Stockholms län blir det ännu viktigare att underlätta rörligheten i regionen, säger Kjell Haglund, analyschef på Länsstyrelsen.

  Det har länge varit k ...
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2013

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Infrastruktur och IT, Om länet

  Ladda hem (462 kB)

 • Framtidens transportsystem, april 2013

  Trafikverket och Länsstyrelsen upprättar långsiktiga planer för insatser i vägar, järnvägar, kollektivtrafik och annan transportinfrastruktur. Nyhetsbrev om den pågående åtgärdsplaneringen för Stockholms län 2014–2025. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2013

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Infrastruktur och IT

  Ladda hem (93 kB)

 • Klimat- och energistrategi för Stockholms län

  Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att ta fram en klimat- och energistrategi till ledning för länets samlade klimatarbete och energiomställning. Strategin formulerar mål och ger underlag för åtgärder som länets aktörer utvecklar och
  genomför. Målen har tagits fram i dialog med länets aktörer.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Energi, Infrastruktur och IT

  Ladda hem (1 MB)

 • Framtidens transportsystem, januari 2013

  Trafikverket och Länsstyrelsen upprättar långsiktiga planer för insatser i vägar, järnvägar, kollektivtrafik och annan transportinfrastruktur. Nyhetsbrev om den pågående åtgärdsplaneringen för Stockholms län 2014–2025. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2013

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Infrastruktur och IT

  Ladda hem (102 kB)

 • Risk- och sårbarhetsanalys 2012 - klarar Stockholms län krisen?

  Länsstyrelsen ska årligen analysera sannolikheten för och konsekvenserna av tänkbara hot och risker inom sitt ansvarsområde. Länsstyrelsen har ett ansvar att se till att de samhällsviktiga verksamheter som myndigheten bedriver även kan bedrivas på ett tillfredsställande sätt under påfrestningar. För Länsstyrelsen tillkommer även rollen som geografiskt områdesansvarig myndighet för Stockholms län. ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Klimat och energi, Krisberedskap, Infrastruktur och IT

  Ladda hem (961 kB)

 • Internationell tillgänglighet Stockholm - utblick mot perioden 2020-2025

  I denna rapport presenteras en analys av vad som påverkar utvecklingen av internationellt flygresande, faktorer som påverkar tillväxten och scenarier som kan påverka Stockholms internationella tillgänglighet i det längre perspektivet. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2012

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Infrastruktur och IT

  Ladda hem (2 MB)

 • Överdäckningar - en kunskapsöversikt

  Idag pågår och planeras för flera projekt i Stockholms län där trafikleder byggs över, så kallade överdäckningar, i syfte att skapa ny mark att bebygga eller få bort barriärer i samhället. Projekt med en överdäckning innehåller ofta flera komplexa frågeställningar, bland annat utifrån att marken utgör både tunnelkonstruktion och grund för den ovanliggande bebyggelsen – den enes tak, den andres go ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende, Infrastruktur och IT, Planfrågor

  Ladda hem (2 MB)

 • Stockholm 2025 - världens mest innovationsdrivna ekonomi

  Stockholmsregionens innovationsstrategi.

  Stockholms län är i dag en stark och innovativ region, men vunnen framgång är ingen garanti för framitda positioner. Vi behöver fortsätta stärka vår innovationskraft.
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2012

  Kategori Näringsliv & föreningar, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Näringslivsutveckling, Infrastruktur och IT

  Ladda hem (2 MB)

  The world's most innovation-driven economy. (3 MB)

 • Strategisk inriktning 2012-2013 Länsstyrelsen i Stockholms län

  Stockholmsregionen är Sveriges motor. I länet bor drygt en femtedel av Sveriges befolkning och här skapas en tredjedel av Sveriges ekonomi. Här finns landets främsta kunskapscentra. Vi vill vara en region i framkant på alla sätt: modern, innovativ, ansvarsfull och historisk. Vi strävar efter att vara världsledande när det gäller hushållning, hållbarhet och miljö. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2012

  Kategori Miljö & klimat, Näringsliv & föreningar, Samhällsplanering & kulturmiljö, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Näringslivsutveckling, Boende, Infrastruktur och IT

  Ladda hem (3 MB)

 • Effektiva planeringsprocesser för transportinfrastruktur - verktyg för samverkan

  Den här idéskriften är en fortsättning på den gemensamma ambitionen att effektivisera planeringsprocesserna för utbyggnaden av transportinfrastrukturen i Stockholms län. Projektet har genomförts med stöd av europeiska regionalfonden inom det gemensamma projektet
  SATSA – Samverkan för effektivt transportsystem i Stockholmsregionen under perioden år 2009 till år
  2011. Parterna i SATSA är Länsstyr ...
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2011

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Infrastruktur och IT

  Ladda hem (16 MB)

 • Nutid och framtid 2011:2. Matrester ger ny energi

  Finns endast som pdf.
  Efterfrågan på förnyelsebar energi ökar mer i Stockholms län än i riket. Några orsaker till den ökade användningen är oron för klimatförändringar, sinande energikällor och politiska åtgärder som ekonomiska incitament och miljökvalitetsmål. Utbudet av förnyelsebara energislag har dock svårt att möta efterfrågan. De bussar, personbilar och renhållningsfordon som färdas i läne ...
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat, Näringsliv & föreningar, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Verksamheter med miljöpåverkan, Bilskrotning, Företagsstöd, Konkurrens, Näringslivsutveckling, Kunskap och kompetensförsörjning, Krisberedskap, Energi, Infrastruktur och IT, Planfrågor, Om länet

  Ladda hem (129 kB)