Kvinnofridssamordnare - utredning av en nyckelfunktion

Omslag
Löpnummer:
Rapport 2014:13
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-604-6
Publicerad:
2014
Sidantal:
29
Inom ramen för länsstyrelsernas uppdrag att stödja samordningen i länet av insatser som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor, initierades denna utredning i syfte att undersöka tre saker. För det första, huruvida funktionen kommunal kvinnofridssamordnare är ett stöd för samordningen. För det andra, funktionens betydelse för kommunernas möjlighet att erbjuda adekvat stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld. För det tredje hur funktionens organisering påverkar dess effektivitet.
Kommentar: