Ung på bostadsmarknaden - exempel på kommunala insatser för unga i Stockholms län

Rapportens omslag
Löpnummer:
Rapport 2011:38
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-467-7
Publicerad:
2011
Sidantal:
34
Rapporten finns endast som pdf.
Unga är den grupp som enligt Bostadsmarknadsenkäten 2011 har det svårast att få en bostad. Därför har Länsstyrelsen i Stockholms län kartlagt hur länets kommuner arbetar för att få fram bostäder för unga. Resultatet visar att det är stor spännvidd på kommunernas insatser men att de flesta görs av de kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolagen.
Kommentar: