Övervakning av strandexploatering längs med sötvattensstränder, metodutveckling 2010

Omslagsbild
Löpnummer:
Rapport 2011:14
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-431-8
Publicerad:
2011
Sidantal:
90
Finns endast som pdf.
Rapporten beskriver en utveckling av den nationella miljöövervakningsmetodiken NILS (Nationell inventering av landskapet i Sverige) i syfte att följa exploatering och annan markanvändning längs med sötvattenstränder.

Resultatet visar att NILSmetodikens flygbildsinventeringar till viss del kan användas för att kostnadseffektivt övervaka utvecklingen vid sötvattenstränder på regional nivå. Arbetet har utförts under år 2009 och 2010 på Länsstyrelsen i Stockholms län och SLU, Institutionen för skoglig resurshushållning.
Kommentar: