Strategi för formellt skydd av skog i Stockholms län

Omslagsbild
Löpnummer:
Rapport 2007:26
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-280-2
Publicerad:
2007
Sidantal:
146
Detta dokument redovisar en strategi för inrättandet av
naturreservat, biotopskyddsområden och naturvårdsavtal i skog i Stockholms län. Arbetet med strategin har bedrivits gemensamt av Länsstyrelsen i Stockholms län och Skogsstyrelsen, Stockholms distrikt. Utgångspunkten är det nationella miljökvalitetsmålet Levande skogar och Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens slutredovisning av regeringsuppdraget Nationell strategi för formellt skydd av skog. Den nationella strategin utgör grunden för länets strategi.
Länsstrategin ska ge Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen vägledning och samsyn i arbetet med formellt skydd av skogsmark.
Kommentar: