Mälarfisk - innehåll av metaller och stabila organiska ämnen 2001

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2001
Sidantal:
16
Denna undersökning har genomförts på uppdrag av Mälarens vattenvårdsförbund med bistånd från Fiskeriverket och berörda länsstyrelser. Gädda, gös och abborre har infångats från olika delar av Mälaren genom yrkesfiskares försorg (i östra Mälaren fritidsfiskare). Fiskar inom bestämda storleksintervall har utsorterats och använts i undersökningen. Koncentrationen av ett antal metaller och stabila organiska ämnen har bestämts i fiskens muskel- och levervävnad. Tyngdpunkten har lagts på analyser av kvicksilver och polyklorerade bifenyler, PCB.
Kommentar: