Friluftsliv i tätort.                               D. 1. Friluftsliv i fysisk planering - bakgrund, utvecklingstendenser, exempel

Omslag
Löpnummer:
Rapport 2001:18
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
91-7281-036-X
Publicerad:
2001
Sidantal:
80
För att vi och kommande generationer fortsatt ska kunna ha nära tillgång till allemansrättslig mark krävs en medveten planering. Planering för friluftsliv behöver ske samtidigt med planering för annan markanvändning. Länsstyrelsen vill med denna rapport bidra till att höja kunskapen och intresset för det tätortsnära friluftslivet.
Kommentar: