Samfällighetsföreningar

Länsstyrelsens uppgifter enligt lagen om förvaltning av samfälligheter

Frågor och svar beträffande samfällighetsföreningar

Vem på länsstyrelsen ska man vända sig till när det är problem i en samfällighetsförening?
Länsstyrelsen är varken registreringsmyndighet eller tillsynsmyndighet för samfällighetsföreningar och kan därför inte hjälpa till vid allmänna problem i föreningen. Enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter kan dock länsstyrelsen fatta beslut i följande ärenden:

 1. Förordnande av syssloman
 2. Besluta om arvode till syssloman
 3. Förordnande att styrelsen ska bestå av fler ledamöter än som anges i stadgarna
 4. Utse en ledamot eller, om synnerliga skäl föreligger, flera ledamöter i styrelsen
 5. Utlysa föreningsstämma
 6. Medverka vid upplösning av föreningen

Ansökan/anmälan enligt ovan sänds skriftligt till Länsstyrelsen i Stockholms län, Enheten för tillstånd, Box 22067, 104 22 Stockholm. 

I vilka fall kan Länsstyrelsen utse en syssloman?
Enligt 33 § lagen om förvaltning av samfälligheter, får länsstyrelsen förordna syssloman om samfällighetsföreningens styrelse inte är beslutsför, t.ex. på grund av att en styrelseledamots uppdrag har upphört eller styrelseledamoten inte har möjlighet att fortsätta sitt uppdrag av annan orsak. Länsstyrelsen kan även förordna syssloman för det fall att samfällighetsföreningen helt saknar styrelse. Sysslomannen får i detta fall själv ha hand om föreningens angelägenheter och företräda föreningen som styrelse. En sysslomans förordnande gäller till dess att det åter finns beslutsför styrelse.

Vem betalar arvode till en utsedd syssloman? Föreningen betalar arvode till sysslomannen efter att Länsstyrelsen bestämt arvodets storlek.

Vem ska vi medlemmar vända oss till om vi anser att styrelsen ska bestå av fler ledamöter än vad som sägs i stadgarna?
Enligt 31 § lagen om förvaltning av samfälligheter, får länsstyrelsen förordna att styrelsen ska bestå av fler antal ledamöter än vad som anges i stadgarna när skäl därtill föreligger. Ett sådant förordnande har samma verkan som beslut om stadgeändring. 

Kan någon annan förutom stämman utse styrelseledamöter?
Enligt 31 § lagen om förvaltning av samfälligheter, får länsstyrelsen i föreningsstämmans ställe utse en eller flera (om synnerliga skäl föreligger) ledamöter i styrelsen. Kan överenskommelse ej träffas om arvode till sådan ledamot bestämmer länsstyrelsen arvodet.

Vad kan vi medlemmar göra om styrelsen inte kallar till föreningsstämma?
Enligt 47 § lagen om förvaltning av samfälligheter ska länsstyrelsen på anmälan av medlem utlysa föreningsstämma om styrelsen underlåter att utfärda kallelse till ordinarie föreningsstämma i enlighet med föreningens stadgar. Om minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar eller det mindre antal som kan vara bestämt i stadgarna, hos styrelsen begär att extra föreningsstämma ska hållas och därvid anger de ärenden som ska behandlas, åligger det styrelsen att inom en vecka kalla till sådan stämma att hållas så snart det med iakttagande av föreskriven kallelsetid kan ske. Sker det ej utlyser länsstyrelsen stämma på anmälan av medlem.

Vilka handlingar krävs och hur lång är handläggningstiden när länsstyrelsen ska kalla till föreningsstämma?
Till ansökan om kallelse till föreningsstämma ska bifogas: 

 • Bestyrkta kopior av förenings stadgar
  Handling som visar att det för uppgivet ändamål skriftligen begärts av minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar eller det mindre antal som kan vara bestämt i stadgarna.
 • Uppge tidpunkt (datum och klockslag) och lokal med fullständig adress. För att få fram en rimlig tidpunkt för stämman bör, med beaktande av länsstyrelsens handläggningstid inklusive tid för överklagande, minst fyra veckor läggas till den max kallelse tid som anges i förenings stadgar
 • Om kallelse enligt stadgarna ska skickas till varje medlem krävs kopia av aktuell medlemsförteckning med fullständiga adresser. Om länsstyrelsen skickar ut kallelserna debiterar länsstyrelsen föreningen kostnaden för portot. Om sökanden är villig att själv dela ut kallelserna önskas endast uppgift om antalet medlemmar
 • Om kallelsen enligt stadgarna endast ska anslås på föreningens anslagstavlor, krävs bekräftelse från sökanden att hon/han åtar sig att anslå kallelsen samt uppgift om antalet anslagstavlor.

Kan en samfällighetsförening upplösas?
Ja, när den eller de samfälligheter som förvaltas av föreningen upphör att bestå. Enligt 61 § lagen om förvaltning av samfälligheter, ska medlemmarna vara ense om upplösningen och länsstyrelsen ska medge det. Föreningen får ej upplösas förrän alla dess skulder betalats eller de medel som fordras för betalningen nedsatts hos länsstyrelsen. Exempel: En vägsamfällighetsförening kan läggas ned om kommunen - på grund av att stadsbebyggelsen breder ut sig - tar över ansvaret för en vägsträcka som samfällighetsföreningen haft ansvar för tidigare.

Finns det någon annan myndighet eller organisation som sysslar med frågor om samfällighetsföreningar?
Ja.

Lantmäterimyndigheten i länet är registreringsmyndighet för samfällighetsföreningar. De prövar också ändring av förrättningsutlåtande om ex gemensamhetsanläggningar eller deltagande fastigheter.

REV= Riksförbundet Enskilda Vägar är en stödförening för samfällighetsföreningars styrelser.

Villaägarnas Riksförbund.

Mark- och miljödomstolen, prövar överklaganden av beslut som fattats vid föreningsstämma.

För mer information om samfällighetsföreningar, se aktuell lagtext på Riksdagens hemsida (SFS) lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.  

Vi behöver fylla på vår pool med ytterligare sysslomän.

Om du är intresserad att arbeta som syssloman ber vi dig att ta kontakt med oss.

>> Länsstyrelsen söker sysslomän