Handläggningstider för överklagande av lov och förhandsbesked

Vi räknar med att vi kan handlägga 90 procent av alla överklagade lov och förhandsbesked inom den angivna handläggningstiden.

 

 Illustration: Timglas.

Aktuell handläggningstid för överklaganden nyproduktion permanentbostäder är 3 månader

Aktuell handläggningstid för övriga överklaganden utom nyproduktion permanentbostäder är 7 månader

(Uppdaterades senast 2018-01-12)

Tiderna ovan gäller generellt för ärenden om överklaganden av lov, förhandsbesked. Ditt ärende kan därför skilja sig från den aktuella handläggningstiden. 

Vad händer med ditt ärende på Länsstyrelsen?

När vi fått din överklagan från kommunen diarieförs den och får en handläggare. Ärendet handläggs normalt av en jurist. Ofta deltar även arkitekter, antikvarier eller miljövetare i handläggningen. Handläggaren utreder ärendet och ser till att de kompletteringar som behövs kommer in.

Handläggningen är i huvudsak skriftlig och beslutet fattas utan någon särskild förhandling eller överläggning med berörda parter. När beslutet är fattat skickas det till parterna och kommunen.  

Läs mer

Överklagande av lov och förhandsbesked