Avdelningen för rättsliga frågor 

Många av länets invånare kommer någon gång att kontakta Länsstyrelsen. Ofta sker kontakten med Avdelningen för rättsliga frågor. Vi arbetar med en mängd ärenden som berör allmänheten – även indirekt genom kommuner, bolag och organisationer.

Avdelningen ger tillstånd, följer upp verksamhet, utövar tillsyn, handlägger överklaganden och fungerar även som internkonsult i olika juridiska frågor.

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Som sådan svarar Länsstyrelsen för förberedelserna för och genomförandet av allmänna val, val till Europaparlamentet och folkomröstningar. Länsstyrelsen svarar vidare för den slutliga sammanräkningen av val/folkomröstningar samt verkställer under valperioden s.k. efterträdarval. Rättsavdelningen svarar för Länsstyrelsens valarbete.

Avdelningen har fem enheter.

Enheten för ekonomijuridiska frågor

Ansvarar för frågor om föreskrifter och övriga ärenden inom sjö och trafik m.m. och statlig lönegaranti, ansvarar även för frågor om deponeringsärenden.

Enheten för diarium och arkiv

Samordnar och genomför myndighetens stöd för ärendehantering, arkiv och kontaktcenter.  

Enheten för tillstånd 

Prövar ansöknings- och tillståndsärenden rörande stiftelser,  bevakningsföretag, allmän kameraövervakning, medborgarskap för nordiska medborgare m.m.

Enheten för tillsyn

Ansvarar för avdelningens tillsynsverksamhet och utövar tillsyn av bl.a. stiftelser, överförmyndare, bevakningsföretag, allmän kameraövervakning, pantbanker och penningtvätt.

Enheten för överklaganden

Prövar kommunala beslut som överklagats till Länsstyrelsen enligt bland annat plan- och bygglagen, miljöbalken, lagen om skydd mot olyckor, lagen om brandfarliga och explosiva varor, miljöbalken, livsmedelslagen och väglagen och av polismyndighets beslut.

Kontakta oss

Avdelningen för rättsliga frågor
stockholm snabela lansstyrelsen punkt se¤stockholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-223 10 00

Ledningsgrupp

Åsa Ryding
Avdelningschef
Telefon 010-223 10 00

Susan Spett
Sekreterare / Assistent
Telefon 010-223 10 00 

Eva Lundgren Axéll
Enhetschef - enheten för tillsyn
Telefon 010-223 10 00

Sara Beckman
Enhetschef - enheten för överklaganden 
Telefon 010-223 10 00

Barbro Rohdin
Enhetschef - enheten för ekonomijuridiska och enheten för diarium och arkiv
Telefon 010-223 10 00

Helena Wyser
Enhetschef - enheten för tillstånd
Telefon 010-223 10 00