Viltförvaltningsdelegationen

Sedan den 1 februari 2010 finns vid varje länsstyrelse en viltförvaltningsdelegation som fattar beslut i strategiska och övergripande frågor för länets viltförvaltning.

Vilka frågor som viltförvaltningsdelegationen är beslutande i styrs av ”Förordning för viltförvaltningsdelegationen”.
Hämta eller läs förordningen här SFS 2009:1474.  

 

Viltförvaltningsdelegationens sammansättning

 

 Viltförvaltningsdelegationen utgörs av politiker och representanter för olika intressegrupper, organisationer och myndigheter. Landshövdingen är ordförande.  

Enligt förordningen ovan ska delegationen ha följande sammansättning

  • Landshövdingen är ordförande i delegationen
  • 5 ledamöter som är politiska företrädare och som utses efter förslag av landstinget
  • 1 ledamot som har särskild kunskap i frågor om trafiksäkerhet och illegal jakt och som utses av polismyndigheten i länet
  • 1 ledamot för jakt och viltvård 1 ledamot för naturvård
  • 1 ledamot för friluftsliv
  • 1 ledamot för ägare och brukare av jordbruksmark
  • 1 ledamot för lokalt näringsliv och turism 
  • 1 ledamot för skogsnäringen
  • 1 ledamot för yrkesfisket

De ledamöter som inte utses efter förslag av polis eller landsting ska utses efter förslag av den eller de berörda intresseorganisationerna i länet. Ledamöter och ersättare ska vara folkbokförda i länet och utses för en period som inte är längre än fyra år.