Miljöprövningsdelegationen

Miljöprövningsdelegationen har ett övergripande miljöansvar och beslutar i ärenden om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken.

Ärenden vid miljöprövningsdelegationen bereds i första hand av handläggare inom Länsstyrelsens enhet för miljöskydd. Miljöprövningsdelegationen har ärendeansvaret och Länsstyrelsen personalansvaret.

Miljöprövningsdelegationen är en del av Länsstyrelsen, men skiljer sig från övrig verksamhet genom sin självständiga beslutsfunktion. Det innebär att ingen utanför delegationen kan besluta i delegationens ärenden. På det sättet skiljer man tillståndsprövningen inom Länsstyrelsen från det tillsynsansvar som Länsstyrelsen också har enligt miljöbalken.

Ordföranden och de miljösakkunniga fattar beslut tillsammans, vilket är mer likt sättet som gäller i en domstol.

Kontakt

Lena Johansson 010-223 10 00

Lena Schönning 010-223 10 00