Länsstyrelsens organisation

Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och regeringens företrädare i länet. Länsöverdirektören leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen och är landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare.  

Länsstyrelsen är organiserad i sex avdelningar, en stab samt miljö­prövnings­delegationen. Miljöprövningsdelegationen är en självständig funktion inom Länsstyrelsen som beslutar i ärenden om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Viltförvaltningsdelegation är en samverkansfunktion för frågor som rör viltförvaltningen i länet. 

Länsstyrelsens länsledningsgrupp utgörs, förutom av landshövding och länsöverdirektör, av avdelningscheferna. Länsstyrelsen lyder under Finansdepartementet.

Här finns en skiss över Länsstyrelsens organisation:

 organisationsskiss

Klicka här för att se skissen i större format 

Länsstyrelsens insynsråd

Länsstyrelsen är en så kallad enrådighetsmyndighet. Det innebär att verksamhetschefen, det vill säga landshövdingen, ansvarar direkt inför regeringen och att myndigheten har ett insynsråd i stället för en styrelse. 

Ledamöter i insynsrådet är:

  • Marika Markovits, VD, Stockholms stadsmission
  • Margareta Stenbock von Rosen, VD, Ornö Sjötrafik AB
  • Pontus Braunerhjelm, Prefekt/Professor, KTH Institutionen för industriell ekonomi och organisation
  • Maria Lantz, Rektor, Konstfack
  • Mats Gerdau, KSL ordförande samt KSO Nacka kommun
  • Erik Brandsma, GD, Energimyndigheten
  • Ola Månsson, VD, Installatörsföretagen
  • Katarina Berggren ombudsman, Kommunal