Innehållet i Länskartan/WMS

Senast ändrad 19 maj 2015.

Planeringsunderlag 1

 • Bestämmelser (grupp) (0)
  • Fornlämningar (grupp) (1)
   • RAÄ Fornlämningar (FMIS) punkt (2)
   • RAÄ Fornlämningar (FMIS) linje (3)
   • RAÄ Fornlämningar (FMIS) yta (4)
  • Byggnadsminnen (grupp) (5)
   • RAÄ Bebyggelseregistret (BBR) - Byggnadsminnen (6)
   • LstAB Skyddsområde kring enskilda byggnadsminnen (7)
  • NV VicNatur Kulturreservat (kommunala och statliga) (8)
  • NV VicNatur Vattenskyddsområde (9)
  • LM Strandskydd (linje) Tolkning av Länsstyrelsens äldre beslutskartor (10)
  • LstAB Beslut om utvidgat strandskydd som vunnit laga kraft (11)
   • Områdesindelning (12)
   • Utvidgat strandskydd (13)
   • Bakre begränsningslinje (14)
   • Detaljplan med utvidgat strandskydd (15)
  • LstAB Beslut om utvidgat strandskydd som inte vunnit laga kraft (16)
   • Områdesindelning (17)
   • Utvidgat strandskydd (18)
   • Bakre begränsningslinje (19)
   • Detaljplan med utvidgat (20)
  • LstAB Landskapsbildsskydd (NVL 19§) (21)
  • LstAB Förordnandeområden enligt 12kap 4§ PBL (2007) (22)
  • LstAB Fredningsområden för fisk (23)
  • NV VicNatur Nationalparker (24) LstAB Djurskyddsområden (25)
  • LstAB Naturreservat (26)
  • LstAB Naturminnen (punkt) (27)
  • LstAB Naturminnen (yta) (28)
  • NV VicNatur Skogligt biotopskyddsområde (29)
  • LstAB Översiktsplaner (30)
  • Markavvattningsföretag (grupp) (31)
   • LstAB Markavvattningsföretag - dike och vall (32)
   • LstAB Markavvattningsföretag - båtnadsområden (33)
 • Riksintressen (grupp) (34)
  • Riksintressen, Miljöbalken 3 kapitel (grupp) (35)
   • HaV Riksintresse Yrkesfiske, MB 3kap 5§ (grupp) (36)
    • LstAB Riksintresse yrkesfiske (Hamnar) MB 3kap 5§ (37)
    • HaV Riksintresse Yrkesfiske hav (38)
    • HaV Riksintresse Yrkesfiske sjöar (39)
   • RAÄ Riksintresse Kulturmiljövård (40)
   • LstAB Riksintresse Naturvård MB 3kap 6§ (41)
   • LstAB Riksintresse Friluftsliv MB 3kap 6§ (42)
   • LstAB Riksintresse Industriell produktion MB 3kap 6§ (43)
   • TV Riksintresse Kommunikationer, MB 3kap 8§ (grupp) (44)
    • Riksintresse Flyg (45)
     • Riksintresse Arlanda flygplats - influensområde buller (46)
     • LFV Hinderfritt område Bromma flygplats (bankod 3C) (47)
     • Flygplats - rullbana befintlig (48)
     • Flygplats - rullbana planerad/framtida (49)
     • Flygplats - befintlig (50)
     • Flygplats - planerad/framtida (51)
    • Riksintresse Hamn (52)
     • Hamn - befintlig (53)
     • Hamn - planerad (54)
     • Hamn - utvecklingsområde (55)
    • Riksintresse Järnväg (56)
     • Järnväg - befintlig station för resandeutbyte (57)
     • Järnväg - planerad station för resandeutbyte (58)
     • Järnväg - befintlig bangård, terminal m.m. (59)
     • Järnväg - planerade eller framtida bangård, terminal m.m. (60)
     • Järnväg - befintlig (61)
     • Järnväg - planerad (62)
     • Järnväg - framtida (63)
    • Riksintresse Väg (64)
     • Väg - befintlig (65)
     • Väg - planerad (66)
     • Väg - framtida (67)
    • Riksintresse Sjöfart (68)
     • Sjöfart - djupa och skyddade områden (69)
     • Sjöfart - planerad eller framtida farled (70)
     • Sjöfart - befintlig (71)
   • LstAB Riksintresse Energiproduktion MB 3kap 8§ (72)
   • LstAB Riksintresse Energidistribution MB 3kap 8§ (Länk till webbplats Stockholm Ström) (73)
   • FM Riksintresse Totalförsvar, 3:9 (grupp) (74)
    • FM Riksintresse influensområden namngivna (75)
    • FM Riksintresse influensområden övrigt (76)
    • FM Riksintresse sjöövningsområde (77)
    • FM Riksintresse militär del (78)
    • FM Stoppområde höga objekt flygfält (79)
    • FM Stoppområde höga objekt väderradar (80)
    • FM Influensområde luftrum (81)
    • FM Influensområde väderradar (82)
    • FM Hinderfritt område skjutfält (83)
  • Riksintressen, Miljöbalken 4 kapitel(grupp) (84)
   • LstAB Riksintresse Kust och skärgård, MB 4kap 1,2 och 4§§ - OBS - äldre tolkning. Aktuell avgränsning se gällande översiktsplan (85)
   • LstAB Riksintresse Mälaren med öar och strandområden MB 4kap 1,2§§ - OBS - äldre tolkning. Aktuell avgränsning se gällande översiktsplan (86)
   • LstAB Riksintresse Nationalstadspark, MB 4kap 7§ (87)
   • NV VicNatur Natura 2000 Fågeldirektivet (SPA), MB 4 kap 8§ - Omfattas även av MB 7kap 27,28§§ (88)
   • NV VicNatur Natura 2000 Habitatdirektivet (SCI), MB 4 kap 8§ - Omfattas även av MB 7kap 27,28§§ (89)
  • Naturvård (grupp) (90)
   • LstAB Älgjakt jaktåret 2014/2015 (grupp) (91)
    • LstAB Älgjakt Helgförbud (92)
    • LstAB Älgjaktsområden - yttergränser (93)
    • LstAB Älgförvaltningsområden (94)
   • LstAB Skyddsvärda trädmiljöer (95)
  • Miljöpåverkan (grupp) (96)
   • LST Potentiellt förorenade områden (97)
   • LST Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet och energitorvtäkter i drift – Miljöreda extern (98)
  • Internationellt skydd (grupp) (99)
   • RAÄ Världsarv (100)
  • Kulturmiljö (grupp) (101)
   • RAÄ Bebyggelseregistret (BBR) - Kyrkor (102)

 Planeringsunderlag 2

 • Vatten (grupp) (0)
  • Fiske (grupp) (1)
   • Lek- och uppväxtområden (Balancemodellen) (grupp) (2)
    • LstAB FISK Lekområden abborre (Balancemodell) (3)
    • LstAB FISK Uppväxtområden Abborre (Balancemodellen) (4)
    • LstAB FISK Uppväxtområden gädda (Balancemodellen) (5)
    • LstAB FISK Uppväxtområden gös (Balancemodellen) (6)
   • Lekområden (grupp) (7)
    • FISK Lekområden för fisk (lekområdena kan överlappa) (8)
    • LstAB FISK Lekområden Strömming (9)
    • LstAB FISK Lekområden Skrubbskädda (10)
    • LstAB FISK Lekområden Sik (11)
    • LstAB FISK Lekområden Piggvar (12)
    • LstAB FISK Lekområden Gös (13)
   • LstAB Skyddsområden för flodkräfta (preliminära) (14)
   • LstAB Fiskevårdsområden (15)
   • LstAB Gräns mellan enskilt och allmänt vatten till havs (16)
   • Provfisken (grupp) (17)
    • FISK Klassning per stationsnivå, elfisken VIX (18)
    • SLU Sjöprovfiske NORS (19)
    • SLU Elfiskeregistret (20)
    • FISK Klassning per stationsnivå, nätprovfisken EQR8 (21)
  • Djupkurvor (grupp) (22)
   • LstAB Djupkurvor i sjöar (23)
   • SGU Maringeologi regional, Batymetri (24)
   • SGU Maringeologi lokal, Batymetri (25)
 • Areella näringar (grupp) (26)
  • Jordbruk (27)
   • Jordbruksblock 2013 (28)
   • LstAB Åkermarksgradering (1976) (29)
 • TRF (före detta TMR) Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010, framtagen av TRF) (30)
  • Replipunkter för resor till kärnöar (RUFS 2010) (31)
  • Spårdepåer (befintliga, planerade) (RUFS 2010) (32)
  • Terminaler och anläggningar (RUFS 2010) (33)
  • Utveckling av kollektivtrafiksystemet till 2030 (stationer) (RUFS 2010) (34)
  • Utveckling av vägsystemet till 2030 (trafikplatser, broar) (RUFS 2010) (35)
  • Ballastterminaler (Hamn) (RUFS 2010) (36)
  • Ballastanläggningar (RUFS 2010) (37)
  • Bryggor med kollektivtrafik (RUFS 2010) (38)
  • Fjärrvärmeanläggningar (RUFS 2010) (39)
  • Kollektivtrafikstationer i närheten av en grön kil (RUFS 2010) (40)
  • Konflikt mellan grustag och vattenskyddsintressen (RUFS 2010) (41)
  • Planeringsläget för flygplatser (RUFS 2010) (42)
  • Utveckling av kollektivtrafiksystemet till 2030 (linjer) (RUFS 2010) (43)
  • Utveckling av vägsystemet till 2030 (linjer) (RUFS 2010) (44)
  • Vägar och spår på lång sikt, efter 2030, ofullständigt (RUFS 2010) (45)
  • Farleder för gods- och passagerarfartyg (RUFS 2010) (46)
  • Fjärrvärmeledning (RUFS 2010) (47)
  • Gröna svaga samband (RUFS 2010) (48)
  • Regionala strandstråk (RUFS 2010) (49)
  • Regionala vandringsleder (RUFS 2010) (50)
  • Tysta områden (45 dB eller lägre) inom grön kil (RUFS 2010) (51)
  • Övrig regional stadsbygd (RUFS 2010) (52)
  • Fjärrvärmeförsörjda områden (befintliga, framtida) (RUFS 2010) (53)
  • Förslag till naturreservat (RUFS 2010) (54)
  • Grönstruktur (RUFS 2010) (55)
  • Kärnöar (RUFS 2010) (56)
  • Område för terminaler och anläggningar (RUFS 2010) (57)
  • Regional stadsbygd med utvecklingspotential (RUFS 2010) (58)
  • Regionala stadskärnor (RUFS 2010) (59)
 • Hälsa och säkerhet (grupp) (60)
  • Bullernätverket Regional bullerkarta (grupp) (61)
   • Summerat väg- och spårtrafikbuller (kommunala kartläggningar) (62)
   • Vägtrafikbuller (kommunala kartläggningar) (63)
   • Spårtrafikbuller (kartläggningar från SL och Trafikverket) (64)
   • Karteringsläge buller (kommunala kartläggningar) (65)
  • Översvämningskartering (grupp) (66)
   • LstAB MSB Översvämningskartering nära Stockholm (grupp) (67)
    • MSB Översvämningskartering nära Stockholm - 50 årsflöde (68)
    • MSB Översvämningskartering nära Stockholm - 100 årsflöde (69)
    • MSB Översvämningskartering nära Stockholm - 200 årsflöde (70)
    • MSB Översvämningskartering nära Stockholm - dimensionerat flöde (71)
   • MSB Konsekvenser av en översvämning av Mälaren (72)
  • LstAB Mälarrekommendationerna (73)
  • LstAB Farliga verksamheter (grupp) (74)
   • LstAB Farliga verksamheter (Seveso lägre) (75)
   • LstAB Farliga verksamheter (Seveso högre) (76)
   • LstAB Farliga verksamheter enligt 2kap 4§ Lag om skydd mot olyckor (77)
   • LST Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet och energitorvtäkter i drift – Miljöreda extern (78)
  • LstAB Bensin- och drivmedelstationer (grupp) (79)
   • Alla drivmedelstationer (80)
   • Bensin (81)
   • Diesel (82)
   • Etanol (83)
   • Fordonsgas (84)
   • Truckdiesel (85)
  • LstAB Transport av farligt gods (NVDB) (grupp) (86)
   • TV NVDB Rekommenderade vägar farligt gods (87)
   • TV NVDB Inskränkningar för trafik med farligt gods (88)
  • SGI Inträffade skred (89)
  • SGI Stabilitetskarteringar (90)
  • SGI Erosionsförutsättningar (91)
  • SGU Grundvattennivåer (92)
  • LstAB SGU Sårbarhetskartan grundvatten (medel eller högre risk visas) (93)